Kai kurios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatos prieštarauja įstatymams

Data

2021 02 03

Įvertinimas
0
justice-2060093_1280.jpg

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2020 m. gruodžio 30 d. nutartimi Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje (teisių perėmėjas – Vyriausybės atstovas Vilniaus ir Alytaus apskrityse) inicijuotoje byloje kai kurias Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. 1-2070 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ (toliau – Reglamentas), nuostatas pripažino prieštaraujančiomis įstatymams.

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pripažino, kad:

1) Reglamentas ta apimtimi, kuria nenustato savivaldybės administracijos direktoriaus atliekamo seniūnaičių sueigos sprendimų ir išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų įvertinimo tvarkos, prieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 35 straipsnio 6 daliai ir 351 straipsnio 5 daliai. Pagal šias dalis, savivaldybės administracijos direktorius šiuos sprendimus įvertina savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka; Reglamentas tik pakartoja šių dalių nuostatas, kurios nelaikytinos nustatančiomis tokią tvarką;

2) Reglamento 38 straipsnio 1 dalies trečioji pastraipa ir 47 straipsnio 6 dalis ta apimtimi, kuria nustato, kokia tvarka savivaldybės taryba svarsto nepasitikėjimo savivaldybės meru klausimą, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 3 daliai ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 4 punktui. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 3 dalį, savivaldybės taryba neturi įgaliojimų spręsti šio klausimo (nepasitikėjimas savivaldybės meru negali būti reiškiamas);

3) Reglamento 40 straipsnio 3 dalies antroji pastraipa ta apimtimi, kuria nustato, kad savivaldybės tarybos sprendimai kitokia savivaldybės tarybos narių balsų dauguma (ne savivaldybės tarybos posėdyje dalyvaujančių savivaldybės tarybos narių balsų dauguma) priimami ir Reglamento nustatytais atvejais, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 daliai, taip pat Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui ir Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 8 punktui. Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 dalis nenustato galimybės savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyti šios kitokios savivaldybės tarybos narių balsų daugumos atvejus;

4) Reglamento 52 straipsnio 10 dalis, kuri nustato, kad savivaldybės administracijos direktoriui laikinai negalint eiti pareigų jo pareigas savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui pavedama atlikti savivaldybės mero potvarkiu, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 9 punktui ir 6 daliai ir 29 straipsnio 4 daliai. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 9 punktą ir 29 straipsnio 4 dalį, sprendimus dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavadavimo priima savivaldybės taryba, o ne savivaldybės meras.