>

•    Už asmenų aptarnavimą ir informacijos teikimą Vyriausybės atstovų įstaigoje atsakingas Administravimo skyrius.

•    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 81 straipsnio 3 dalimi, Vyriausybės atstovas nenagrinėja asmenų skundų dėl savivaldybės administravimo subjektų veiksmų (neveikimo) ar priimtų administracinių sprendimų, kurių apskundimo tvarka yra nustatyta Administracinių bylų teisenos įstatyme, Viešojo administravimo įstatyme ar konkrečią sritį reglamentuojančiuose įstatymuose.
Vyriausybės atstovų įstaigoje nagrinėjami prašymai ir skundai, kuriuose pateikiama informacija apie galimai neteisėtą savivaldybės administravimo subjekto priimtą teisės aktą arba galimą įstatymų ar Vyriausybės nutarimų neįgyvendinimą savivaldybėje. Vyriausybės atstovas, gavęs tokį asmens prašymą ar skundą,  pradeda prašyme ar skunde pateiktos informacijos vertinimą pagal Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnyje nustatytus įgaliojimus, jei nėra Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytų atsisakymo nagrinėti prašymą ar skundą pagrindų. Prašymą ar skundą pateikęs asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos raštu informuojamas apie Vyriausybės atstovo pradėtą prašyme ar skunde pateiktos informacijos vertinimą. Apie prašyme ar skunde pateiktos informacijos vertinimo ir Vyriausybės atstovo įgaliojimų įgyvendinimo rezultatus prašymą ar skundą pateikęs asmuo informuojamas raštu ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo ar skundo gavimo dienos. Kai dėl prašyme ar skunde nurodytų aplinkybių sudėtingumo, vertintinos informacijos gausos, būtinumo surinkti ir įvertinti papildomą informaciją ar kitų objektyvių priežasčių per šį terminą prašyme ar skunde pateiktos informacijos vertinimas negali būti atliktas, Vyriausybės atstovas gali pratęsti šį vertinimą ne ilgiau kaip vienam mėnesiui, apie tai raštu informuodamas prašymą ar skundą pateikusį asmenį.

•    Prašymai ir skundai Vyriausybės atstovų įstaigai ir /ar Vyriausybės atstovams gali būti teikiami žodžiu ir raštu, asmeniškai arba per atstovą, tiesiogiai ar paštu, per kurjerį, per E. pristatymo sistemą, elektroninių ryšių priemonėmis šiais kontaktais:
- Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse biuras – Gedimino pr. 60, 01110 Vilnius; el. paštas [email protected], tel. 8 658 42926;  
- Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės apskrityse biuras –  L. Sapiegos g. 4, 42251 Kaunas; el. paštas [email protected], tel. 8 609 54712;
- Vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės apskrityse biuras – Danės g. 17, 92117 Klaipėda; el. paštas [email protected], tel. 8 609 54703;
- Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse biuras – Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, el. paštas [email protected], tel. 8 609 54675;
- Vyriausybės atstovo Panevėžio ir Utenos apskrityse biuras – Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys, el. p. [email protected], tel. 8 609 54669;
- bendruoju VAĮ el. paštu  [email protected]

•    Prašymus žodžiu Vyriausybės atstovų įstaigai ir /ar Vyriausybės atstovams galima teikti valstybine ir anglų kalba.
Anglų kalba Vyriausybės atstovų įstaigoje konsultuoja Administravimo skyriaus vedėjas Rokas Jonikas,  tel. 8 658 42926, el. p. [email protected]
For inquiries in English please feel free to contact Rokas Jonikas, phone +370 658 42926, email: [email protected]

•    Asmenys aptarnaujami ir asmenų prašymai Vyriausybės atstovų įstaigoje priimami aukščiau nurodytais adresais pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val. 
 

Asmenų prašymai taip pat priimami pietų pertraukos metu ir papildomai 1 valandą prieš arba po VAĮ darbo dienos laiko, iš anksto užsiregistravus Aprašo aukščiau nurodytais telefonais, pagal šį grafiką:
Pirmadieniais - Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse biuras – nuo 7.00 val. iki 17.00 val. (be pietų pertraukos);
Antradieniais –  Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse biuras – nuo 8.00 val. iki 18.00 val. (be pietų pertraukos);
Trečiadieniais – Vyriausybės atstovo Panevėžio ir Utenos apskrityse biuras – nuo 8.00 val. iki 18.00 val. (be pietų pertraukos);
Ketvirtadieniais – Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės apskrityse biuras – nuo 8.00 val. iki 18.00 val. (be pietų pertraukos);
Penktadieniais – Vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės apskrityse biuras – nuo 8.00 val. iki 16.45 val. (be pietų pertraukos).

•    Vyriausybės atstovų apskrityse priėmimo grafikas (registruotis iš anksto aukščiau nurodytais kontaktais):

- Vyriausybės atstovas Vilniaus ir Alytaus apskrityse – paskutinis mėnesio pirmadienis nuo 9.00 val. iki 10.00 val.;
- Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse – pirmas mėnesio antradienis nuo 16.00 val. iki 17.00 val.;
- Vyriausybės atstovas Klaipėdos ir Tauragės apskrityse – pirmas mėnesio ketvirtadienis nuo 10.00 val. iki 11.00 val.;
- Vyriausybės atstovas Šiaulių ir Telšių apskrityse – pirmas mėnesio trečiadienis nuo 11.00 val. iki 12.00 val.;
- Vyriausybės atstovas Panevėžio ir Utenos apskrityse – pirmas mėnesio antradienis nuo 16.00 val. iki 17.00 val.


•    Asmenų aptarnavimą ir prašymų bei skundų nagrinėjimą reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas;

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875;

Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo 2022-04-07 įsakymas Nr. V-27 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo tvarkos Vyriausybės atstovų įstaigoje“ .

Atnaujinimo data: 2024-04-16