>

Vyriausybės atstovų įstaigos privatumo politika

        „Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatomis, asmens duomenų tvarkymas Vyriausybės atstovų įstaigoje yra teisėtas: tvarkyti duomenis yra būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui (Įstaigai) taikomos teisinės prievolės ir siekiant atlikti užduotis, vykdomas viešojo intereso labui arba vykdant Įstaigai pavestas viešosios valdžios funkcijas.

         Vyriausybės atstovų įstaiga renka ir tvarko asmens duomenis tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo, kitų teises aktų, reglamentuojančių Įstaigos veiklą, nuostatoms ir Įstaigoje sudarytų sutarčių įsipareigojimams užtikrinti bei Įstaigos vadovo 2019-08-20 įsakymu Nr. V-26 patvirtintame Asmens duomenų tvarkymo Vyriausybės atstovų tvarkos aprašo 9 p. nurodytiems asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

          Asmens duomenų subjektai yra tinkamai informuoti apie asmens duomenų tvarkymo Įstaigoje teisėtumą, todėl supranta ir sutinka, kad:

1. Įstaigai pateiktame prašyme ar skunde laisva valia pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir kt.) Įstaigoje registruojami ir tvarkomi vadovaujantis Įstaigos vadovo nustatyta bendra tvarka;

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme Vyriausybės atstovui suteiktomis teisėmis ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, asmens duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, t. y., kompetentingoms institucijoms ir įstaigoms, siekiant išnagrinėti asmens (pareiškėjo) prašyme ar skunde keliamus klausimus;

3. Asmens duomenų subjektas, kuris yra pateikęs Įstaigai pašymą ar skundą, bet kuriuo momentu turi teisę atšaukti sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo ir (ar) perdavimo tretiesiems asmenims. Duomenų subjektui išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu, asmens (pareiškėjo) prašymo ar skundo nagrinėjimas Įstaigoje sustabdomas.“

2021-01-06 Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo įsakymas Nr. V-3 "Dėl Vyriausybės atstovų įstaigos privatumo politikos ir darbuotojų sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo formos patvirtinimo"

Atnaujinimo data: 2023-09-18