• Vyriausybės atstovų įstaiga
  Tel. , El. p.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Atsakingas už
  Daiva Kerekeš
  Vyriausybės atstovų įstaigos vadovė
  • Administravimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Atsakingas už
   Rokas Jonikas
   Daiva Šačkuvienė
   Aurelija Rupšienė
   Ieva Kalinauskienė
   Inga Lekečinskienė
   Neringa Simonavičienė

   VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS 
   ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
   N U O S T A T A I

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Vyriausybės atstovų įstaigos Administravimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Vyriausybės atstovų įstaigos struktūrinis padalinys.
   2. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vyriausybės atstovų įstaigos (toliau – Įstaiga) nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
   3. Skyriaus nuostatus, pareigybių sąrašą ir aprašymus tvirtina Įstaigos vadovas.
   4. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus Įstaigos vadovui.

   II SKYRIUS 

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   5. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra šie:
   5.1. padėti Įstaigos vadovui formuoti Įstaigos personalo valdymo politiką ir valdyti personalą;
   5.2. užtikrinti efektyvų Įstaigos gaunamųjų, siunčiamųjų ir vidaus dokumentų valdymą ir kontrolę;
   5.3. planuoti Įstaigos lėšų poreikį, rengti Įstaigos programos sąmatų projektus ir kontroliuoti sąmatos vykdymą;
   5.4. užtikrinti Įstaigos  materialinį, techninį ir ūkinį aptarnavimą, ilgalaikio, trumpalaikio turto ir medžiagų priežiūrą; 
   5.5. užtikrinti tinkamą Įstaigos viešųjų pirkimų įgyvendinimą;
   5.6. rengti metines Vyriausybės atstovų ir apibendrintą Vyriausybės atstovų veiklos ataskaitas;
   5.7. užtikrinti pranešėjų apsaugos, duomenų apsaugos reikalavimų tinkamą įgyvendinimą ir korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Įstaigoje;
   5.8. užtikrinti tinkamą Įstaigos vidinę ir išorinę komunikaciją. 
   6.    Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   6.1. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus naudojimo, darbo organizavimo tobulinimo ir Įstaigos organizacinės kultūros formavimo;
   6.2. organizuoja Įstaigos personalo atrankas, naujo personalo adaptavimo, veiklos vertinimo ir kitus su žmogiškųjų išteklių valdymu susijusius procesus;
   6.3. padeda Įstaigos vadovui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių valdymu susijusias funkcijas;
   6.4. rengia Įstaigos dokumentacijos planą ir dokumentų registrų sąrašą;
   6.5. tvarko Įstaigos dokumentų apskaitą ir įgyvendina dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones;
   6.6. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir saugo Įstaigos nuolatinio, laikino ir ilgo saugojimo dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka perduoda juos valstybiniam saugojimui;
   6.7. ruošia saugomų dokumentų naikinimo aktus, juos derina su valstybės archyvu;
   6.8. analizuoja ir kontroliuoja dokumentų valdymo sistemos vartotojų teisių valdymo procesą; 
   6.9. registruoja Vyriausybės atstovų ir Įstaigos gaunamus, Vyriausybės atstovų ir Įstaigos vadovo pasirašytus siunčiamus dokumentus ir išsiunčia juos adresatams;
   6.10. registruoja Įstaigos vadovo įsakymus ir kitus Įstaigoje parengtus vidaus administravimo dokumentus; 
   6.11. vykdo Įstaigos vadovo ir Vyriausybės atstovų organizuojamų pasitarimų protokolavimą ir aptarnavimą, įformina pasitarimų protokolus, pateikia juos pasirašyti, pagal poreikį informuoja dalyvius apie pasitarimų datą bei laiką;
   6.12. užtikrina pagal Skyriaus kompetenciją dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių laikymąsi Įstaigoje, teikia metodinę pagalbą šiais klausimais;
   6.13. planuoja Įstaigos lėšų poreikį, rengia Įstaigos programos sąmatos, kitų su finansų valdymu susijusių dokumentų projektus, atlieka išankstinę finansų kontrolę;
   6.14. rengia teisės aktų projektus, skirtus užtikrinti tinkamą ir racionalų Įstaigos turto naudojimą;
   6.15. teikia siūlymus darbuotojų darbo sąlygų gerinimo klausimais;
   6.16. seka Įstaigos sutarčių galiojimą, kontroliuoja sutarčių vykdymą, esant poreikiui teikia pretenzijas dėl netinkamo sutarčių vykdymo;
   6.17. organizuoja ir atlieka panaudos ir nuomos sutarties pagrindu perduoto turto administravimą;
   6.18. vertina turto tinkamumą naudoti, organizuoja ir atlieka turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo procedūras;
   6.19. atlieka pirminę turto apskaitą ir turto inventorizaciją;
   6.20. kontroliuoja Įstaigos judriojo ryšio paslaugų naudojimo limitus;
   6.21. rengia užduotis Įstaigos informacinių sistemų administratoriui dėl naujų paskyrų sukūrimo ar panaikinimo, Įstaigos elektroninio pašto dėžučių valdymo bei kitų informacinių sistemų klausimų;
   6.22. teikia siūlymus dėl poreikio atnaujinti nusidėvėjusias informacines sistemas ar programinę įrangą;
   6.23. vykdo informacinių sistemų duomenų saugos stebėseną, vertinimą ir teikia siūlymus dėl duomenų saugos tobulinimo;
   6.24. išduoda darbuotojams kompiuterinę ir judriojo ryšio įrangą, skirtą darbo funkcijos atlikti;
   6.25. informuoja darbuotojus dėl tarnybinių automobilių eksploatacijos klausimų;
   6.26. kontroliuoja tarnybinių automobilių naudojimą, derina automobilių kelionės lapus;
   6.27. atsako už Įstaigos patalpų priešgaisrinės būklės kontrolę, priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams užtikrinti vykdymą;
   6.28. rengia teisės aktų projektus, skirtus užtikrinti tinkamą viešųjų pirkimų įgyvendinimą Įstaigoje;
   6.29 planuoja Įstaigos viešuosius pirkimus ir rengia pirkimo planų projektus;
   6.30 rengia pirkimo dokumentus ir vykdo mažos vertės pirkimus, atskiru Įstaigos vadovo pavedimu dalyvauja Viešųjų pirkimų komisijos darbe;
   6.31. rengia metines viešųjų pirkimų ataskaitas;
   6.32. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant Įstaigos veiklos planavimo dokumentus, apdoroja, rengia ir teikia su veiklos planavimu susijusią informaciją; 
   6.33. atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą, apdoroja, rengia ir teikia su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją;
   6.34. rengia metines Vyriausybės atstovų, apibendrintą Vyriausybės atstovų veiklos, Įstaigos metinio veiklos plano priemonių vykdymo ataskaitas;
   6.35. rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusios dokumentus dėl duomenų apsaugos reikalavimų, pranešėjų apsaugos ir korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo;
   6.36. teikia Įstaigos darbuotojams metodinę pagalbą duomenų apsaugos klausimais, korupcijos prevencijos klausimais;
   6.37. stebi, kaip laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir, esant poreikiui, bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija;
   6.38. atlieka pranešėjų apsaugos administravimą Įstaigoje;
   6.39. atlieka stebėseną ir kontrolę, kaip Įstaigos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas, atsako už Privačių interesų deklaracijų priėmimą, tikrinimą, saugojimą ir kontrolę Įstaigoje;
   6.40. rengia informaciją, pranešimus apie Vyriausybės atstovų ir Įstaigos veiklą bei organizuoja jų paskelbimą Įstaigos interneto svetainėje ir (ar) perdavimą žiniasklaidos priemonėms;
   6.41. organizuoja su viešaisiais ryšiais susijusios informacijos apdorojimą, rengimą ir teikimą;
   6.41. Įstaigos vadovui pavedus, organizuoja susitikimus, diskusijas, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius ir juose dalyvauja;
   6.42. rengia ir teikia siūlymus dėl Įstaigos įvaizdžio formavimo, viešosios komunikacijos tobulinimo, reprezentacinių priemonių parinkimo;
   6.43. administruoja ir nuolat atnaujinta Įstaigos interneto svetainę ir intranetą;
   6.44. nagrinėja prašymus, pasiūlymus ir skundus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   6.45. dalyvauja rengiant su Skyriaus kompetencija susijusius teisės aktų, sutarčių projektus;
   6.46. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus Įstaigos vadovo pavedimus.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:
   7.1. gauti iš kitų Įstaigos struktūrinių padalinių informaciją ir dokumentus, reikalingus pavestiems uždaviniams ir numatytoms funkcijoms įgyvendinti;
   7.2. organizuoti pasitarimus ir diskusijas su kitais Įstaigos struktūriniais padaliniais savo kompetencijos klausimams spręsti;
   7.3. esant būtinumui, suderinęs su kitų Įstaigos struktūrinių padalinių vadovais ir Įstaigos vadovu, pasitelkti kitų Įstaigos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, Skyriaus kompetencijai priskirtų dokumentų projektams rengti;
   7.4. teikti pasiūlymus dėl racionalaus Įstaigos išteklių naudojimo; 
   7.5. reikalauti iš Įstaigos darbuotojų, kad būtų tausojamas Įstaigos turtas.;
   7.6. tikrinti, kaip laikomasi vidaus tvarkos taisyklių, ar valstybės tarnautojas laikosi valstybės tarnautojo pareigų, ar neužsiima su valstybės tarnyba nesuderinama veikla;
   7.7. teikti Įstaigos vadovui pasiūlymus dėl Skyriaus ir Įstaigos veiklos tobulinimo;
   8. Skyrius gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių.

   IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   9. Skyriaus veikla organizuojama vadovaujantis Vyriausybės kanclerio arba Vyriausybės kancleriui pavedus - Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo patvirtintais metiniais veiklos planais,  Įstaigos nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais ir šiais nuostatais.
   10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Skyriaus vedėją Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš tarnybos, nustato darbo užmokestį, skatina, skiria tarnybines nuobaudas, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes Įstaigos vadovas.
   11. Skyriaus vedėjo atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, šie nuostatai ir Įstaigos vadovo patvirtintas jo pareigybės aprašymas.
   12. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Įstaigos vadovui.
   13. Skyriaus vedėjas: 
   13.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), kontroliuoja jų vykdymą;  
   13.2. atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
   13.3. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl Skyriaus veiklos;
   13.4. atstovauja Skyriui, o esant Įstaigos vadovo pavedimui – Įstaigai;
   13.5. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, priemokų skyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
   13.6. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą;
   13.7. pagal kompetenciją vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir Įstaigos vadovo pavedimus.
   14. Laikinai nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka Įstaigos vadovo paskirtas valstybės tarnautojas.
   15. Skyriaus valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojai – Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, skatina, skiria tarnybines nuobaudas ir įspėjimus apie darbo pareigų pažeidimus, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes Įstaigos vadovas.
   16. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijas nustato Įstaigos vadovo įsakymu patvirtinti jų pareigybės aprašymai.

   V. TURTO IR DOKUMENTŲ PERDAVIMAS 

   17. Priėmus sprendimą atleisti Skyriaus vedėją ar kitą Skyriaus valstybės tarnautoją ar darbuotoją iš pareigų, atleidžiamas asmuo turtą ir dokumentus perduoda Įstaigos vadovo nustatyta tvarka.


   VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   18. Skyrius pertvarkomas ar naikinamas, darbo organizavimas keičiamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
   19. Skyriaus nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi Įstaigos vadovo įsakymu. 


   –––––––––––––––––––––––––––––

  • Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse biuras
   Tel. , El. p. , Adresas: Gedimino pr. 60, 01110 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Atsakingas už
   Julius Arlauskas
   Vyriausybės atstovas Vilniaus ir Alytaus apskrityse

   VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS

   VYRIAUSYBĖS ATSTOVO VILNIAUS IR ALYTAUS APSKRITYSE BIURO

   N U O S T A T A I

    

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse biuras (toliau – Biuras) yra Vyriausybės atstovų įstaigos struktūrinis padalinys.

   2. Savo veikloje Biuras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vyriausybės atstovų įstaigos (toliau – Įstaiga) nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   3. Biuro nuostatus, pareigybių sąrašą ir aprašymus tvirtina Įstaigos vadovas.

    

   II. BIURO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Pagrindinis Biuro uždavinys yra padėti Vyriausybės atstovui Vilniaus ir Alytaus apskrityse (toliau – Vyriausybės atstovas) įgyvendinti Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu jam suteiktus įgaliojimus ir teises.2

   5. Biuras, vykdydamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   5.1. nagrinėja savivaldybės kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktus teisės aktų projektus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;

   5.2.  nagrinėja savivaldybės administravimo subjektų priimtus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;

   5.3. atlieka patikrinimus, kaip savivaldybių administravimo subjektai įgyvendina įstatymus, vykdo Vyriausybės nutarimus, kitus su įstatymų įgyvendinimu susijusius centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtus teisės aktus (toliau – Vyriausybės nutarimai) ir teikia išvadas apie patikrinimo rezultatus Vyriausybės atstovui;

   5.4.  rengia Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų svarstyti teisės aktų pakeitimo ar panaikinimo klausimus, rašytinių reikalavimų įgyvendinti įstatymus, vykdyti Vyriausybės nutarimus, potvarkių, kuriais sustabdomas savivaldybės administravimo subjektų teisės aktų vykdymas ir sandorių pasirašymas, projektus;

   5.5. Vyriausybės atstovui įgaliojus, atstovauja išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir teismuose, rengia prašymų, pareiškimų, ieškinių ir kitų procesinių dokumentų projektus;

   5.6. Vyriausybės atstovui įgaliojus, dalyvauja savivaldybės kolegialių administravimo subjektų posėdžiuose ir, kai yra pagrindas, praneša savivaldybės tarybos nariams, kad svarstomi projektai neatitinka įstatymų ar Vyriausybės nutarimų;

   5.7. Vyriausybės atstovo pavedimu priima fizinius ir juridinius asmenis savivaldybių veiklos klausimais,  nagrinėja jų  prašymus ir kreipimusis Vyriausybės atstovui priskirtos kompetencijos ribose;

   5.8. atlieka analitinius tyrimus ir teikia Vyriausybės atstovui pasiūlymus savivaldybių administracinės priežiūros vykdymo, atstovavimo teismuose klausimais;

   5.9.  teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams informaciją Vyriausybės atstovo kompetencijos klausimais;

   5.10.  bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, konsultuoja jas, dalijasi gerąją praktika teisės aktų taikymo savivaldybėse problematikos klausimais;

   5.11.  padeda Vyriausybės atstovui atlikti kitus Savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme nustatytus įgaliojimus;

   5.12. pagal Biuro kompetenciją vykdo kitus Vyriausybės atstovo ir (ar) Įstaigos vadovo pavedimus.

    

   III. BIURO TEISĖS

    

   6. Biuras turi teisę:

   6.1. gauti iš Įstaigos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Biurui keliamiems uždaviniams ir numatytoms funkcijoms įgyvendinti;

   6.2. organizuoti pasitarimus ir diskusijas su kitais Įstaigos struktūriniais padaliniais savo kompetencijos klausimams spręsti;

   6.3. esant būtinumui, suderinęs su kitais Vyriausybės atstovais ir Įstaigos vadovu, pasitelkti kitų Įstaigos Biurų valstybės tarnautojus, kad būtų įgyvendinti Biurui keliami uždaviniai ir numatytos funkcijos;

   6.4. teikti Įstaigos vadovui pasiūlymus dėl Įstaigos veiklos tobulinimo;

   7. Biuras gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių.

    

   IV. BIURO DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   8. Biuro veikla organizuojama vadovaujantis Vyriausybės kanclerio arba Vyriausybės kancleriui pavedus - Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo patvirtintais metiniais veiklos planais,  Įstaigos nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais ir šiais nuostatais.

    9. Biurui vadovauja Vyriausybės atstovas.

   10. Vyriausybės atstovas:

   10.1. planuoja ir organizuoja Biuro darbą, paskirsto užduotis valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojams), kontroliuoja jų vykdymą;

   10.2. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl Biuro veiklos;

   10.3. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, priemokų skyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo ir darbuotojo pareigas Biure konkurso komisijos darbe;

   10.4. vertina Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą;

   10.5. atlieka kitas su Biuro darbo planavimu, organizavimu ir kontrole susijusias funkcijas.

   11. Vyriausybės atstovą pavaduoja arba laikinai eina Vyriausybės atstovo pareigas, kai Vyriausybės atstovas nepaskirtas, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka paskirtas kitas Vyriausybės atstovas.

   12. Biuro valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš valstybės tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojai – Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, skatina, skiria tarnybines nuobaudas ir įspėjimus apie darbo pareigų pažeidimus, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes Įstaigos vadovas.

   13. Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijas nustato Įstaigos vadovo įsakymu patvirtinti jų pareigybės aprašymai.

    

   V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   14. Biuras pertvarkomas ar naikinamas, darbo organizavimas keičiamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   15. Biuro nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi Įstaigos vadovo įsakymu.

    

    

   _______________________

   • Vilnius
    Tel. , El. p. , Adresas: Gedimino pr. 60, 01110 Vilnius
    Vardas pavardė
    Pareigos
    Tel.
    Atsakingas už
    Gedmantė Eimontienė
    Ingrida Vengelienė
    Gintarė Anisko
    Viktorija Labovič
    Edvinas Pašvenskas
    Lina Petkevičiūtė
    Patarėja

    VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS

    VYRIAUSYBĖS ATSTOVO VILNIAUS IR ALYTAUS APSKRITYSE BIURO

    N U O S T A T A I

    I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    1. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse biuras (toliau – Biuras) yra Vyriausybės atstovų įstaigos struktūrinis padalinys.

    2. Savo veikloje Biuras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vyriausybės atstovų įstaigos (toliau – Įstaiga) nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

    3. Biuro nuostatus, pareigybių sąrašą ir aprašymus tvirtina Įstaigos vadovas.

    II. BIURO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    4. Pagrindinis Biuro uždavinys yra padėti Vyriausybės atstovui Vilniaus ir Alytaus apskrityse (toliau – Vyriausybės atstovas) įgyvendinti Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu jam suteiktus įgaliojimus ir teises.2

    5. Biuras, vykdydamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

    5.1. nagrinėja savivaldybės kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktus teisės aktų projektus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;

    5.2.  nagrinėja savivaldybės administravimo subjektų priimtus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;

    5.3. atlieka patikrinimus, kaip savivaldybių administravimo subjektai įgyvendina įstatymus, vykdo Vyriausybės nutarimus, kitus su įstatymų įgyvendinimu susijusius centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtus teisės aktus (toliau – Vyriausybės nutarimai) ir teikia išvadas apie patikrinimo rezultatus Vyriausybės atstovui;

    5.4.  rengia Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų svarstyti teisės aktų pakeitimo ar panaikinimo klausimus, rašytinių reikalavimų įgyvendinti įstatymus, vykdyti Vyriausybės nutarimus, potvarkių, kuriais sustabdomas savivaldybės administravimo subjektų teisės aktų vykdymas ir sandorių pasirašymas, projektus;

    5.5. Vyriausybės atstovui įgaliojus, atstovauja išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir teismuose, rengia prašymų, pareiškimų, ieškinių ir kitų procesinių dokumentų projektus;

    5.6. Vyriausybės atstovui įgaliojus, dalyvauja savivaldybės kolegialių administravimo subjektų posėdžiuose ir, kai yra pagrindas, praneša savivaldybės tarybos nariams, kad svarstomi projektai neatitinka įstatymų ar Vyriausybės nutarimų;

    5.7. Vyriausybės atstovo pavedimu priima fizinius ir juridinius asmenis savivaldybių veiklos klausimais,  nagrinėja jų  prašymus ir kreipimusis Vyriausybės atstovui priskirtos kompetencijos ribose;

    5.8. atlieka analitinius tyrimus ir teikia Vyriausybės atstovui pasiūlymus savivaldybių administracinės priežiūros vykdymo, atstovavimo teismuose klausimais;

    5.9.  teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams informaciją Vyriausybės atstovo kompetencijos klausimais;

    5.10.  bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, konsultuoja jas, dalijasi gerąją praktika teisės aktų taikymo savivaldybėse problematikos klausimais;

    5.11.  padeda Vyriausybės atstovui atlikti kitus Savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme nustatytus įgaliojimus;

    5.12. pagal Biuro kompetenciją vykdo kitus Vyriausybės atstovo ir (ar) Įstaigos vadovo pavedimus.

    III. BIURO TEISĖS

    6. Biuras turi teisę:

    6.1. gauti iš Įstaigos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Biurui keliamiems uždaviniams ir numatytoms funkcijoms įgyvendinti;

    6.2. organizuoti pasitarimus ir diskusijas su kitais Įstaigos struktūriniais padaliniais savo kompetencijos klausimams spręsti;

    6.3. esant būtinumui, suderinęs su kitais Vyriausybės atstovais ir Įstaigos vadovu, pasitelkti kitų Įstaigos Biurų valstybės tarnautojus, kad būtų įgyvendinti Biurui keliami uždaviniai ir numatytos funkcijos;

    6.4. teikti Įstaigos vadovui pasiūlymus dėl Įstaigos veiklos tobulinimo;

    7. Biuras gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių.

    IV. BIURO DARBO ORGANIZAVIMAS

    8. Biuro veikla organizuojama vadovaujantis Vyriausybės kanclerio arba Vyriausybės kancleriui pavedus - Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo patvirtintais metiniais veiklos planais,  Įstaigos nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais ir šiais nuostatais.

     9. Biurui vadovauja Vyriausybės atstovas.

    10. Vyriausybės atstovas:

    10.1. planuoja ir organizuoja Biuro darbą, paskirsto užduotis valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojams), kontroliuoja jų vykdymą;

    10.2. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl Biuro veiklos;

    10.3. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, priemokų skyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo ir darbuotojo pareigas Biure konkurso komisijos darbe;

    10.4. vertina Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą;

    10.5. atlieka kitas su Biuro darbo planavimu, organizavimu ir kontrole susijusias funkcijas.

    11. Vyriausybės atstovą pavaduoja arba laikinai eina Vyriausybės atstovo pareigas, kai Vyriausybės atstovas nepaskirtas, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka paskirtas kitas Vyriausybės atstovas.

    12. Biuro valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš valstybės tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojai – Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, skatina, skiria tarnybines nuobaudas ir įspėjimus apie darbo pareigų pažeidimus, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes Įstaigos vadovas.

    13. Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijas nustato Įstaigos vadovo įsakymu patvirtinti jų pareigybės aprašymai.

    V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    14. Biuras pertvarkomas ar naikinamas, darbo organizavimas keičiamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

    15. Biuro nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi Įstaigos vadovo įsakymu.

   • Alytus
    Tel. , El. p. , Adresas: Naujoji g. 2, 62116 Alytus
    Vardas pavardė
    Pareigos
    Tel.
    Atsakingas už
    Ingrida Vertinskienė
    Inga Jablonskienė
    Vaida Skliutienė
    Gabrielė Brazauskienė

    VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS

    VYRIAUSYBĖS ATSTOVO VILNIAUS IR ALYTAUS APSKRITYSE BIURO

    N U O S T A T A I

    I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    1. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse biuras (toliau – Biuras) yra Vyriausybės atstovų įstaigos struktūrinis padalinys.

    2. Savo veikloje Biuras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vyriausybės atstovų įstaigos (toliau – Įstaiga) nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

    3. Biuro nuostatus, pareigybių sąrašą ir aprašymus tvirtina Įstaigos vadovas.

    II. BIURO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    4. Pagrindinis Biuro uždavinys yra padėti Vyriausybės atstovui Vilniaus ir Alytaus apskrityse (toliau – Vyriausybės atstovas) įgyvendinti Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu jam suteiktus įgaliojimus ir teises.2

    5. Biuras, vykdydamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

    5.1. nagrinėja savivaldybės kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktus teisės aktų projektus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;

    5.2.  nagrinėja savivaldybės administravimo subjektų priimtus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;

    5.3. atlieka patikrinimus, kaip savivaldybių administravimo subjektai įgyvendina įstatymus, vykdo Vyriausybės nutarimus, kitus su įstatymų įgyvendinimu susijusius centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtus teisės aktus (toliau – Vyriausybės nutarimai) ir teikia išvadas apie patikrinimo rezultatus Vyriausybės atstovui;

    5.4.  rengia Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų svarstyti teisės aktų pakeitimo ar panaikinimo klausimus, rašytinių reikalavimų įgyvendinti įstatymus, vykdyti Vyriausybės nutarimus, potvarkių, kuriais sustabdomas savivaldybės administravimo subjektų teisės aktų vykdymas ir sandorių pasirašymas, projektus;

    5.5. Vyriausybės atstovui įgaliojus, atstovauja išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir teismuose, rengia prašymų, pareiškimų, ieškinių ir kitų procesinių dokumentų projektus;

    5.6. Vyriausybės atstovui įgaliojus, dalyvauja savivaldybės kolegialių administravimo subjektų posėdžiuose ir, kai yra pagrindas, praneša savivaldybės tarybos nariams, kad svarstomi projektai neatitinka įstatymų ar Vyriausybės nutarimų;

    5.7. Vyriausybės atstovo pavedimu priima fizinius ir juridinius asmenis savivaldybių veiklos klausimais,  nagrinėja jų  prašymus ir kreipimusis Vyriausybės atstovui priskirtos kompetencijos ribose;

    5.8. atlieka analitinius tyrimus ir teikia Vyriausybės atstovui pasiūlymus savivaldybių administracinės priežiūros vykdymo, atstovavimo teismuose klausimais;

    5.9.  teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams informaciją Vyriausybės atstovo kompetencijos klausimais;

    5.10.  bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, konsultuoja jas, dalijasi gerąją praktika teisės aktų taikymo savivaldybėse problematikos klausimais;

    5.11.  padeda Vyriausybės atstovui atlikti kitus Savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme nustatytus įgaliojimus;

    5.12. pagal Biuro kompetenciją vykdo kitus Vyriausybės atstovo ir (ar) Įstaigos vadovo pavedimus.

    III. BIURO TEISĖS

    6. Biuras turi teisę:

    6.1. gauti iš Įstaigos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Biurui keliamiems uždaviniams ir numatytoms funkcijoms įgyvendinti;

    6.2. organizuoti pasitarimus ir diskusijas su kitais Įstaigos struktūriniais padaliniais savo kompetencijos klausimams spręsti;

    6.3. esant būtinumui, suderinęs su kitais Vyriausybės atstovais ir Įstaigos vadovu, pasitelkti kitų Įstaigos Biurų valstybės tarnautojus, kad būtų įgyvendinti Biurui keliami uždaviniai ir numatytos funkcijos;

    6.4. teikti Įstaigos vadovui pasiūlymus dėl Įstaigos veiklos tobulinimo;

    7. Biuras gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių.

    IV. BIURO DARBO ORGANIZAVIMAS

    8. Biuro veikla organizuojama vadovaujantis Vyriausybės kanclerio arba Vyriausybės kancleriui pavedus - Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo patvirtintais metiniais veiklos planais,  Įstaigos nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais ir šiais nuostatais.

     9. Biurui vadovauja Vyriausybės atstovas.

    10. Vyriausybės atstovas:

    10.1. planuoja ir organizuoja Biuro darbą, paskirsto užduotis valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojams), kontroliuoja jų vykdymą;

    10.2. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl Biuro veiklos;

    10.3. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, priemokų skyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo ir darbuotojo pareigas Biure konkurso komisijos darbe;

    10.4. vertina Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą;

    10.5. atlieka kitas su Biuro darbo planavimu, organizavimu ir kontrole susijusias funkcijas.

    11. Vyriausybės atstovą pavaduoja arba laikinai eina Vyriausybės atstovo pareigas, kai Vyriausybės atstovas nepaskirtas, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka paskirtas kitas Vyriausybės atstovas.

    12. Biuro valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš valstybės tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojai – Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, skatina, skiria tarnybines nuobaudas ir įspėjimus apie darbo pareigų pažeidimus, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes Įstaigos vadovas.

    13. Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijas nustato Įstaigos vadovo įsakymu patvirtinti jų pareigybės aprašymai.

    V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    14. Biuras pertvarkomas ar naikinamas, darbo organizavimas keičiamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

    15. Biuro nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi Įstaigos vadovo įsakymu.

  • Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės apskrityse biuras
   Tel. , El. p. , Adresas: L. Sapiegos g. 4, 42251 Kaunas
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Atsakingas už
   Andrius Cechanavičius
   Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse

   VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS

   VYRIAUSYBĖS ATSTOVO KAUNO IR MARIJAMPOLĖS APSKRITYSE BIURO

   N U O S T A T A I

    

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės apskrityse biuras (toliau – Biuras) yra Vyriausybės atstovų įstaigos struktūrinis padalinys.

   2. Savo veikloje Biuras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vyriausybės atstovų įstaigos (toliau – Įstaiga) nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   3. Biuro nuostatus, pareigybių sąrašą ir aprašymus tvirtina Įstaigos vadovas.

    

   II. BIURO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Pagrindinis Biuro uždavinys yra padėti Vyriausybės atstovui Kauno ir Marijampolės apskrityse (toliau – Vyriausybės atstovas) įgyvendinti Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu jam suteiktus įgaliojimus ir teises.

   5. Biuras, vykdydamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   5.1. nagrinėja savivaldybės kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktus teisės aktų projektus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;

   5.2.  nagrinėja savivaldybės administravimo subjektų priimtus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;

   5.3. atlieka patikrinimus, kaip savivaldybių administravimo subjektai įgyvendina įstatymus, vykdo Vyriausybės nutarimus, kitus su įstatymų įgyvendinimu susijusius centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtus teisės aktus (toliau – Vyriausybės nutarimai) ir teikia išvadas apie patikrinimo rezultatus Vyriausybės atstovui;

   5.4.  rengia Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų svarstyti teisės aktų pakeitimo ar panaikinimo klausimus, rašytinių reikalavimų įgyvendinti įstatymus, vykdyti Vyriausybės nutarimus, potvarkių, kuriais sustabdomas savivaldybės administravimo subjektų teisės aktų vykdymas ir sandorių pasirašymas, projektus;

   5.5. Vyriausybės atstovui įgaliojus, atstovauja išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir teismuose, rengia prašymų, pareiškimų, ieškinių ir kitų procesinių dokumentų projektus;

   5.6. Vyriausybės atstovui įgaliojus, dalyvauja savivaldybės kolegialių administravimo subjektų posėdžiuose ir, kai yra pagrindas, praneša savivaldybės tarybos nariams, kad svarstomi projektai neatitinka įstatymų ar Vyriausybės nutarimų;

   5.7. Vyriausybės atstovo pavedimu priima fizinius ir juridinius asmenis savivaldybių veiklos klausimais,  nagrinėja jų  prašymus ir kreipimusis Vyriausybės atstovui priskirtos kompetencijos ribose;

   5.8. atlieka analitinius tyrimus ir teikia Vyriausybės atstovui pasiūlymus savivaldybių administracinės priežiūros vykdymo, atstovavimo teismuose klausimais;

   5.9.  teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams informaciją Vyriausybės atstovo kompetencijos klausimais;

   5.10.  bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, konsultuoja jas, dalijasi gerąją praktika teisės aktų taikymo savivaldybėse problematikos klausimais;

   5.11.  padeda Vyriausybės atstovui atlikti kitus Savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme nustatytus įgaliojimus;

   5.12. pagal Biuro kompetenciją vykdo kitus Vyriausybės atstovo ir (ar) Įstaigos vadovo pavedimus.

    

   III. BIURO TEISĖS

    

    6. Biuras turi teisę:

   6.1. gauti iš Įstaigos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Biurui keliamiems uždaviniams ir numatytoms funkcijoms įgyvendinti;

   6.2. organizuoti pasitarimus ir diskusijas su kitais Įstaigos struktūriniais padaliniais savo kompetencijos klausimams spręsti;

   6.3. esant būtinumui, suderinęs su kitais Vyriausybės atstovais ir Įstaigos vadovu, pasitelkti kitų Įstaigos Biurų valstybės tarnautojus, kad būtų įgyvendinti Biurui keliami uždaviniai ir numatytos funkcijos;

   6.4. teikti Įstaigos vadovui pasiūlymus dėl Įstaigos veiklos tobulinimo;

   7. Biuras gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių.

    

   IV. BIURO DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   8. Biuro veikla organizuojama vadovaujantis Vyriausybės kanclerio arba Vyriausybės kancleriui pavedus - Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo patvirtintais metiniais veiklos planais,  Įstaigos nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais ir šiais nuostatais.

    9. Biurui vadovauja Vyriausybės atstovas.

   10. Vyriausybės atstovas:

   10.1. planuoja ir organizuoja Biuro darbą, paskirsto užduotis valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojams), kontroliuoja jų vykdymą;

   10.2. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl Biuro veiklos;

   10.3. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, priemokų skyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo ir darbuotojo pareigas Biure konkurso komisijos darbe;

   10.4. vertina Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą;

   10.5. atlieka kitas su Biuro darbo planavimu, organizavimu ir kontrole susijusias funkcijas.

   11. Vyriausybės atstovą pavaduoja arba laikinai eina Vyriausybės atstovo pareigas, kai Vyriausybės atstovas nepaskirtas, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka paskirtas kitas Vyriausybės atstovas.

   12. Biuro valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš valstybės tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojai – Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, skatina, skiria tarnybines nuobaudas ir įspėjimus apie darbo pareigų pažeidimus, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes Įstaigos vadovas.

   13. Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijas nustato Įstaigos vadovo įsakymu patvirtinti jų pareigybės aprašymai.

    

   V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   14. Biuras pertvarkomas ar naikinamas, darbo organizavimas keičiamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   15. Biuro nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi Įstaigos vadovo įsakymu.

    

    

   _______________________

   • Kaunas
    Tel. , El. p. , Adresas: L. Sapiegos g. 4, 42251 Kaunas
    Vardas pavardė
    Pareigos
    Tel.
    Atsakingas už
    Artūras Jonas Litvinas
    Edita Kūgienė
    Vilma Stūronaitė
    Vytautas Kralikauskas
    Lina Giedraitienė
    Sandra Rimkienė
    Vyriausioji specialistė

    VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS

    VYRIAUSYBĖS ATSTOVO KAUNO IR MARIJAMPOLĖS APSKRITYSE BIURO

    N U O S T A T A I

     

     

    I. BENDROSIOS NUOSTATOS

     

    1. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės apskrityse biuras (toliau – Biuras) yra Vyriausybės atstovų įstaigos struktūrinis padalinys.

    2. Savo veikloje Biuras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vyriausybės atstovų įstaigos (toliau – Įstaiga) nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

    3. Biuro nuostatus, pareigybių sąrašą ir aprašymus tvirtina Įstaigos vadovas.

     

    II. BIURO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

     

    4. Pagrindinis Biuro uždavinys yra padėti Vyriausybės atstovui Kauno ir Marijampolės apskrityse (toliau – Vyriausybės atstovas) įgyvendinti Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu jam suteiktus įgaliojimus ir teises.

    5. Biuras, vykdydamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

    5.1. nagrinėja savivaldybės kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktus teisės aktų projektus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;

    5.2.  nagrinėja savivaldybės administravimo subjektų priimtus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;

    5.3. atlieka patikrinimus, kaip savivaldybių administravimo subjektai įgyvendina įstatymus, vykdo Vyriausybės nutarimus, kitus su įstatymų įgyvendinimu susijusius centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtus teisės aktus (toliau – Vyriausybės nutarimai) ir teikia išvadas apie patikrinimo rezultatus Vyriausybės atstovui;

    5.4.  rengia Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų svarstyti teisės aktų pakeitimo ar panaikinimo klausimus, rašytinių reikalavimų įgyvendinti įstatymus, vykdyti Vyriausybės nutarimus, potvarkių, kuriais sustabdomas savivaldybės administravimo subjektų teisės aktų vykdymas ir sandorių pasirašymas, projektus;

    5.5. Vyriausybės atstovui įgaliojus, atstovauja išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir teismuose, rengia prašymų, pareiškimų, ieškinių ir kitų procesinių dokumentų projektus;

    5.6. Vyriausybės atstovui įgaliojus, dalyvauja savivaldybės kolegialių administravimo subjektų posėdžiuose ir, kai yra pagrindas, praneša savivaldybės tarybos nariams, kad svarstomi projektai neatitinka įstatymų ar Vyriausybės nutarimų;

    5.7. Vyriausybės atstovo pavedimu priima fizinius ir juridinius asmenis savivaldybių veiklos klausimais,  nagrinėja jų  prašymus ir kreipimusis Vyriausybės atstovui priskirtos kompetencijos ribose;

    5.8. atlieka analitinius tyrimus ir teikia Vyriausybės atstovui pasiūlymus savivaldybių administracinės priežiūros vykdymo, atstovavimo teismuose klausimais;

    5.9.  teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams informaciją Vyriausybės atstovo kompetencijos klausimais;

    5.10.  bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, konsultuoja jas, dalijasi gerąją praktika teisės aktų taikymo savivaldybėse problematikos klausimais;

    5.11.  padeda Vyriausybės atstovui atlikti kitus Savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme nustatytus įgaliojimus;

    5.12. pagal Biuro kompetenciją vykdo kitus Vyriausybės atstovo ir (ar) Įstaigos vadovo pavedimus.

     

    III. BIURO TEISĖS

     

     6. Biuras turi teisę:

    6.1. gauti iš Įstaigos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Biurui keliamiems uždaviniams ir numatytoms funkcijoms įgyvendinti;

    6.2. organizuoti pasitarimus ir diskusijas su kitais Įstaigos struktūriniais padaliniais savo kompetencijos klausimams spręsti;

    6.3. esant būtinumui, suderinęs su kitais Vyriausybės atstovais ir Įstaigos vadovu, pasitelkti kitų Įstaigos Biurų valstybės tarnautojus, kad būtų įgyvendinti Biurui keliami uždaviniai ir numatytos funkcijos;

    6.4. teikti Įstaigos vadovui pasiūlymus dėl Įstaigos veiklos tobulinimo;

    7. Biuras gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių.

     

    IV. BIURO DARBO ORGANIZAVIMAS

     

    8. Biuro veikla organizuojama vadovaujantis Vyriausybės kanclerio arba Vyriausybės kancleriui pavedus - Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo patvirtintais metiniais veiklos planais,  Įstaigos nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais ir šiais nuostatais.

     9. Biurui vadovauja Vyriausybės atstovas.

    10. Vyriausybės atstovas:

    10.1. planuoja ir organizuoja Biuro darbą, paskirsto užduotis valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojams), kontroliuoja jų vykdymą;

    10.2. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl Biuro veiklos;

    10.3. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, priemokų skyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo ir darbuotojo pareigas Biure konkurso komisijos darbe;

    10.4. vertina Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą;

    10.5. atlieka kitas su Biuro darbo planavimu, organizavimu ir kontrole susijusias funkcijas.

    11. Vyriausybės atstovą pavaduoja arba laikinai eina Vyriausybės atstovo pareigas, kai Vyriausybės atstovas nepaskirtas, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka paskirtas kitas Vyriausybės atstovas.

    12. Biuro valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš valstybės tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojai – Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, skatina, skiria tarnybines nuobaudas ir įspėjimus apie darbo pareigų pažeidimus, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes Įstaigos vadovas.

    13. Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijas nustato Įstaigos vadovo įsakymu patvirtinti jų pareigybės aprašymai.

     

    V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

     

    14. Biuras pertvarkomas ar naikinamas, darbo organizavimas keičiamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

    15. Biuro nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi Įstaigos vadovo įsakymu.

     

     

    _______________________

   • Marijampolė
    Tel. , El. p. , Adresas: Vytauto g. 28, 68296 Marijampolė
    Vardas pavardė
    Pareigos
    Tel.
    Atsakingas už
    Lina Kičienė
    Aušra Juškevičienė

    VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS

    VYRIAUSYBĖS ATSTOVO KAUNO IR MARIJAMPOLĖS APSKRITYSE BIURO

    N U O S T A T A I

     

     

    I. BENDROSIOS NUOSTATOS

     

    1. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės apskrityse biuras (toliau – Biuras) yra Vyriausybės atstovų įstaigos struktūrinis padalinys.

    2. Savo veikloje Biuras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vyriausybės atstovų įstaigos (toliau – Įstaiga) nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

    3. Biuro nuostatus, pareigybių sąrašą ir aprašymus tvirtina Įstaigos vadovas.

     

    II. BIURO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

     

    4. Pagrindinis Biuro uždavinys yra padėti Vyriausybės atstovui Kauno ir Marijampolės apskrityse (toliau – Vyriausybės atstovas) įgyvendinti Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu jam suteiktus įgaliojimus ir teises.

    5. Biuras, vykdydamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

    5.1. nagrinėja savivaldybės kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktus teisės aktų projektus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;

    5.2.  nagrinėja savivaldybės administravimo subjektų priimtus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;

    5.3. atlieka patikrinimus, kaip savivaldybių administravimo subjektai įgyvendina įstatymus, vykdo Vyriausybės nutarimus, kitus su įstatymų įgyvendinimu susijusius centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtus teisės aktus (toliau – Vyriausybės nutarimai) ir teikia išvadas apie patikrinimo rezultatus Vyriausybės atstovui;

    5.4.  rengia Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų svarstyti teisės aktų pakeitimo ar panaikinimo klausimus, rašytinių reikalavimų įgyvendinti įstatymus, vykdyti Vyriausybės nutarimus, potvarkių, kuriais sustabdomas savivaldybės administravimo subjektų teisės aktų vykdymas ir sandorių pasirašymas, projektus;

    5.5. Vyriausybės atstovui įgaliojus, atstovauja išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir teismuose, rengia prašymų, pareiškimų, ieškinių ir kitų procesinių dokumentų projektus;

    5.6. Vyriausybės atstovui įgaliojus, dalyvauja savivaldybės kolegialių administravimo subjektų posėdžiuose ir, kai yra pagrindas, praneša savivaldybės tarybos nariams, kad svarstomi projektai neatitinka įstatymų ar Vyriausybės nutarimų;

    5.7. Vyriausybės atstovo pavedimu priima fizinius ir juridinius asmenis savivaldybių veiklos klausimais,  nagrinėja jų  prašymus ir kreipimusis Vyriausybės atstovui priskirtos kompetencijos ribose;

    5.8. atlieka analitinius tyrimus ir teikia Vyriausybės atstovui pasiūlymus savivaldybių administracinės priežiūros vykdymo, atstovavimo teismuose klausimais;

    5.9.  teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams informaciją Vyriausybės atstovo kompetencijos klausimais;

    5.10.  bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, konsultuoja jas, dalijasi gerąją praktika teisės aktų taikymo savivaldybėse problematikos klausimais;

    5.11.  padeda Vyriausybės atstovui atlikti kitus Savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme nustatytus įgaliojimus;

    5.12. pagal Biuro kompetenciją vykdo kitus Vyriausybės atstovo ir (ar) Įstaigos vadovo pavedimus.

     

    III. BIURO TEISĖS

     

     6. Biuras turi teisę:

    6.1. gauti iš Įstaigos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Biurui keliamiems uždaviniams ir numatytoms funkcijoms įgyvendinti;

    6.2. organizuoti pasitarimus ir diskusijas su kitais Įstaigos struktūriniais padaliniais savo kompetencijos klausimams spręsti;

    6.3. esant būtinumui, suderinęs su kitais Vyriausybės atstovais ir Įstaigos vadovu, pasitelkti kitų Įstaigos Biurų valstybės tarnautojus, kad būtų įgyvendinti Biurui keliami uždaviniai ir numatytos funkcijos;

    6.4. teikti Įstaigos vadovui pasiūlymus dėl Įstaigos veiklos tobulinimo;

    7. Biuras gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių.

     

    IV. BIURO DARBO ORGANIZAVIMAS

     

    8. Biuro veikla organizuojama vadovaujantis Vyriausybės kanclerio arba Vyriausybės kancleriui pavedus - Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo patvirtintais metiniais veiklos planais,  Įstaigos nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais ir šiais nuostatais.

     9. Biurui vadovauja Vyriausybės atstovas.

    10. Vyriausybės atstovas:

    10.1. planuoja ir organizuoja Biuro darbą, paskirsto užduotis valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojams), kontroliuoja jų vykdymą;

    10.2. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl Biuro veiklos;

    10.3. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, priemokų skyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo ir darbuotojo pareigas Biure konkurso komisijos darbe;

    10.4. vertina Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą;

    10.5. atlieka kitas su Biuro darbo planavimu, organizavimu ir kontrole susijusias funkcijas.

    11. Vyriausybės atstovą pavaduoja arba laikinai eina Vyriausybės atstovo pareigas, kai Vyriausybės atstovas nepaskirtas, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka paskirtas kitas Vyriausybės atstovas.

    12. Biuro valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš valstybės tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojai – Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, skatina, skiria tarnybines nuobaudas ir įspėjimus apie darbo pareigų pažeidimus, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes Įstaigos vadovas.

    13. Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijas nustato Įstaigos vadovo įsakymu patvirtinti jų pareigybės aprašymai.

     

    V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

     

    14. Biuras pertvarkomas ar naikinamas, darbo organizavimas keičiamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

    15. Biuro nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi Įstaigos vadovo įsakymu.

     

     

    _______________________

  • Vyriausybės atstovo Panevėžio ir Utenos apskrityse biuras
   Tel. , El. p.
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Atsakingas už
   Egidijus Lapinskas
   Vyriausybės atstovas Panevėžio ir Utenos apskrityse

   VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS 
   VYRIAUSYBĖS ATSTOVO PANEVĖŽIO IR UTENOS APSKRITYSE BIURO
   N U O S T A T A I


   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Panevėžio ir Utenos apskrityse biuras (toliau – Biuras) yra Vyriausybės atstovų įstaigos struktūrinis padalinys.
   2. Savo veikloje Biuras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vyriausybės atstovų įstaigos (toliau – Įstaiga) nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
   3. Biuro nuostatus, pareigybių sąrašą ir aprašymus tvirtina Įstaigos vadovas.

   II. BIURO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

       4. Pagrindinis Biuro uždavinys yra padėti Vyriausybės atstovui Panevėžio ir Utenos apskrityse (toliau – Vyriausybės atstovas) įgyvendinti Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu jam suteiktus įgaliojimus ir teises.
       5. Biuras, vykdydamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
   5.1. nagrinėja savivaldybės kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktus teisės aktų projektus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;
   5.2.  nagrinėja savivaldybės administravimo subjektų priimtus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;
   5.3. atlieka patikrinimus, kaip savivaldybių administravimo subjektai įgyvendina įstatymus, vykdo Vyriausybės nutarimus, kitus su įstatymų įgyvendinimu susijusius centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtus teisės aktus (toliau – Vyriausybės nutarimai) ir teikia išvadas apie patikrinimo rezultatus Vyriausybės atstovui;
   5.4.  rengia Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų svarstyti teisės aktų pakeitimo ar panaikinimo klausimus, rašytinių reikalavimų įgyvendinti įstatymus, vykdyti Vyriausybės nutarimus, potvarkių, kuriais sustabdomas savivaldybės administravimo subjektų teisės aktų vykdymas ir sandorių pasirašymas, projektus;
   5.5. Vyriausybės atstovui įgaliojus, atstovauja išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir teismuose, rengia prašymų, pareiškimų, ieškinių ir kitų procesinių dokumentų projektus; 
   5.6. Vyriausybės atstovui įgaliojus, dalyvauja savivaldybės kolegialių administravimo subjektų posėdžiuose ir, kai yra pagrindas, praneša savivaldybės tarybos nariams, kad svarstomi projektai neatitinka įstatymų ar Vyriausybės nutarimų;
   5.7. Vyriausybės atstovo pavedimu priima fizinius ir juridinius asmenis savivaldybių veiklos klausimais,  nagrinėja jų  prašymus ir kreipimusis Vyriausybės atstovui priskirtos kompetencijos ribose;
   5.8. atlieka analitinius tyrimus ir teikia Vyriausybės atstovui pasiūlymus savivaldybių administracinės priežiūros vykdymo, atstovavimo teismuose klausimais;
   5.9.  teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams informaciją Vyriausybės atstovo kompetencijos klausimais;
   5.10.  bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, konsultuoja jas, dalijasi gerąją praktika teisės aktų taikymo savivaldybėse problematikos klausimais;
   5.11.  padeda Vyriausybės atstovui atlikti kitus Savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme nustatytus įgaliojimus;
   5.12. pagal Biuro kompetenciją vykdo kitus Vyriausybės atstovo ir (ar) Įstaigos vadovo pavedimus.

   III. BIURO TEISĖS

       6. Biuras turi teisę:
   6.1. gauti iš Įstaigos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Biurui keliamiems uždaviniams ir numatytoms funkcijoms įgyvendinti;
   6.2. organizuoti pasitarimus ir diskusijas su kitais Įstaigos struktūriniais padaliniais savo kompetencijos klausimams spręsti;
   6.3. esant būtinumui, suderinęs su kitais Vyriausybės atstovais ir Įstaigos vadovu, pasitelkti kitų Įstaigos Biurų valstybės tarnautojus, kad būtų įgyvendinti Biurui keliami uždaviniai ir numatytos funkcijos; 
   6.4. teikti Įstaigos vadovui pasiūlymus dėl Įstaigos veiklos tobulinimo;
   7. Biuras gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių.

   IV. BIURO DARBO ORGANIZAVIMAS

   8. Biuro veikla organizuojama vadovaujantis Vyriausybės kanclerio arba Vyriausybės kancleriui pavedus - Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo patvirtintais metiniais veiklos planais,  Įstaigos nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais ir šiais nuostatais.
    9. Biurui vadovauja Vyriausybės atstovas. 
   10.    Vyriausybės atstovas: 
   10.1. planuoja ir organizuoja Biuro darbą, paskirsto užduotis valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojams), kontroliuoja jų vykdymą;
   10.2. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl Biuro veiklos;
   10.3. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, priemokų skyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo ir darbuotojo pareigas Biure konkurso komisijos darbe;
   10.4. vertina Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą;
   10.5. atlieka kitas su Biuro darbo planavimu, organizavimu ir kontrole susijusias funkcijas.
   11. Vyriausybės atstovą pavaduoja arba laikinai eina Vyriausybės atstovo pareigas, kai Vyriausybės atstovas nepaskirtas, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka paskirtas kitas Vyriausybės atstovas.
   12. Biuro valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš valstybės tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojai – Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, skatina, skiria tarnybines nuobaudas ir įspėjimus apie darbo pareigų pažeidimus, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes Įstaigos vadovas.
   13. Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijas nustato Įstaigos vadovo įsakymu patvirtinti jų pareigybės aprašymai.

   V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   14. Biuras pertvarkomas ar naikinamas, darbo organizavimas keičiamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
   15.    Biuro nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi Įstaigos vadovo įsakymu. 
    

   • Panevėžys
    Tel. , El. p. , Adresas: Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys
    Vardas pavardė
    Pareigos
    Tel.
    Atsakingas už
    Sigitas Rudokas
    Aurimas Škutas
    Aušra Gasiūnienė
    Kotryna Žilinskaitė
    Patarėja

    VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS

    VYRIAUSYBĖS ATSTOVO PANEVĖŽIO IR UTENOS APSKRITYSE BIURO

    N U O S T A T A I

     

     

    I. BENDROSIOS NUOSTATOS

     

    1. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Panevėžio ir Utenos apskrityse biuras (toliau – Biuras) yra Vyriausybės atstovų įstaigos struktūrinis padalinys.

    2. Savo veikloje Biuras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vyriausybės atstovų įstaigos (toliau – Įstaiga) nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

    3. Biuro nuostatus, pareigybių sąrašą ir aprašymus tvirtina Įstaigos vadovas.

     

    II. BIURO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

     

    4. Pagrindinis Biuro uždavinys yra padėti Vyriausybės atstovui Panevėžio ir Utenos apskrityse (toliau – Vyriausybės atstovas) įgyvendinti Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu jam suteiktus įgaliojimus ir teises.

    5. Biuras, vykdydamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

    5.1. nagrinėja savivaldybės kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktus teisės aktų projektus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;

    5.2.  nagrinėja savivaldybės administravimo subjektų priimtus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;

    5.3. atlieka patikrinimus, kaip savivaldybių administravimo subjektai įgyvendina įstatymus, vykdo Vyriausybės nutarimus, kitus su įstatymų įgyvendinimu susijusius centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtus teisės aktus (toliau – Vyriausybės nutarimai) ir teikia išvadas apie patikrinimo rezultatus Vyriausybės atstovui;

    5.4.  rengia Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų svarstyti teisės aktų pakeitimo ar panaikinimo klausimus, rašytinių reikalavimų įgyvendinti įstatymus, vykdyti Vyriausybės nutarimus, potvarkių, kuriais sustabdomas savivaldybės administravimo subjektų teisės aktų vykdymas ir sandorių pasirašymas, projektus;

    5.5. Vyriausybės atstovui įgaliojus, atstovauja išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir teismuose, rengia prašymų, pareiškimų, ieškinių ir kitų procesinių dokumentų projektus;

    5.6. Vyriausybės atstovui įgaliojus, dalyvauja savivaldybės kolegialių administravimo subjektų posėdžiuose ir, kai yra pagrindas, praneša savivaldybės tarybos nariams, kad svarstomi projektai neatitinka įstatymų ar Vyriausybės nutarimų;

    5.7. Vyriausybės atstovo pavedimu priima fizinius ir juridinius asmenis savivaldybių veiklos klausimais,  nagrinėja jų  prašymus ir kreipimusis Vyriausybės atstovui priskirtos kompetencijos ribose;

    5.8. atlieka analitinius tyrimus ir teikia Vyriausybės atstovui pasiūlymus savivaldybių administracinės priežiūros vykdymo, atstovavimo teismuose klausimais;

    5.9.  teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams informaciją Vyriausybės atstovo kompetencijos klausimais;

    5.10.  bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, konsultuoja jas, dalijasi gerąją praktika teisės aktų taikymo savivaldybėse problematikos klausimais;

    5.11.  padeda Vyriausybės atstovui atlikti kitus Savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme nustatytus įgaliojimus;

    5.12. pagal Biuro kompetenciją vykdo kitus Vyriausybės atstovo ir (ar) Įstaigos vadovo pavedimus.

     

    III. BIURO TEISĖS

     

    6. Biuras turi teisę:

    6.1. gauti iš Įstaigos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Biurui keliamiems uždaviniams ir numatytoms funkcijoms įgyvendinti;

    6.2. organizuoti pasitarimus ir diskusijas su kitais Įstaigos struktūriniais padaliniais savo kompetencijos klausimams spręsti;

    6.3. esant būtinumui, suderinęs su kitais Vyriausybės atstovais ir Įstaigos vadovu, pasitelkti kitų Įstaigos Biurų valstybės tarnautojus, kad būtų įgyvendinti Biurui keliami uždaviniai ir numatytos funkcijos;

    6.4. teikti Įstaigos vadovui pasiūlymus dėl Įstaigos veiklos tobulinimo;

    7. Biuras gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių.

     

    IV. BIURO DARBO ORGANIZAVIMAS

     

    8. Biuro veikla organizuojama vadovaujantis Vyriausybės kanclerio arba Vyriausybės kancleriui pavedus - Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo patvirtintais metiniais veiklos planais,  Įstaigos nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais ir šiais nuostatais.

     9. Biurui vadovauja Vyriausybės atstovas.

    10. Vyriausybės atstovas:

    10.1. planuoja ir organizuoja Biuro darbą, paskirsto užduotis valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojams), kontroliuoja jų vykdymą;

    10.2. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl Biuro veiklos;

    10.3. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, priemokų skyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo ir darbuotojo pareigas Biure konkurso komisijos darbe;

    10.4. vertina Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą;

    10.5. atlieka kitas su Biuro darbo planavimu, organizavimu ir kontrole susijusias funkcijas.

    11. Vyriausybės atstovą pavaduoja arba laikinai eina Vyriausybės atstovo pareigas, kai Vyriausybės atstovas nepaskirtas, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka paskirtas kitas Vyriausybės atstovas.

    12. Biuro valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš valstybės tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojai – Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, skatina, skiria tarnybines nuobaudas ir įspėjimus apie darbo pareigų pažeidimus, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes Įstaigos vadovas.

    13. Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijas nustato Įstaigos vadovo įsakymu patvirtinti jų pareigybės aprašymai.

     

    V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

     

    14. Biuras pertvarkomas ar naikinamas, darbo organizavimas keičiamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

    15. Biuro nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi Įstaigos vadovo įsakymu.

     

     

    _______________________

   • Utena
    Tel. , El. p. , Adresas: Utenio a. 7, 28503 Utena
    Vardas pavardė
    Pareigos
    Tel.
    Atsakingas už
    Rūta Miškinytė
    Dalia Juškė
    Kristina Purvinytė

    VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS 
    VYRIAUSYBĖS ATSTOVO PANEVĖŽIO IR UTENOS APSKRITYSE BIURO
    N U O S T A T A I


    I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    1. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Panevėžio ir Utenos apskrityse biuras (toliau – Biuras) yra Vyriausybės atstovų įstaigos struktūrinis padalinys.
    2. Savo veikloje Biuras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vyriausybės atstovų įstaigos (toliau – Įstaiga) nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
    3. Biuro nuostatus, pareigybių sąrašą ir aprašymus tvirtina Įstaigos vadovas.

    II. BIURO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

        4. Pagrindinis Biuro uždavinys yra padėti Vyriausybės atstovui Panevėžio ir Utenos apskrityse (toliau – Vyriausybės atstovas) įgyvendinti Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu jam suteiktus įgaliojimus ir teises.
        5. Biuras, vykdydamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
    5.1. nagrinėja savivaldybės kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktus teisės aktų projektus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;
    5.2.  nagrinėja savivaldybės administravimo subjektų priimtus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;
    5.3. atlieka patikrinimus, kaip savivaldybių administravimo subjektai įgyvendina įstatymus, vykdo Vyriausybės nutarimus, kitus su įstatymų įgyvendinimu susijusius centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtus teisės aktus (toliau – Vyriausybės nutarimai) ir teikia išvadas apie patikrinimo rezultatus Vyriausybės atstovui;
    5.4.  rengia Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų svarstyti teisės aktų pakeitimo ar panaikinimo klausimus, rašytinių reikalavimų įgyvendinti įstatymus, vykdyti Vyriausybės nutarimus, potvarkių, kuriais sustabdomas savivaldybės administravimo subjektų teisės aktų vykdymas ir sandorių pasirašymas, projektus;
    5.5. Vyriausybės atstovui įgaliojus, atstovauja išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir teismuose, rengia prašymų, pareiškimų, ieškinių ir kitų procesinių dokumentų projektus; 
    5.6. Vyriausybės atstovui įgaliojus, dalyvauja savivaldybės kolegialių administravimo subjektų posėdžiuose ir, kai yra pagrindas, praneša savivaldybės tarybos nariams, kad svarstomi projektai neatitinka įstatymų ar Vyriausybės nutarimų;
    5.7. Vyriausybės atstovo pavedimu priima fizinius ir juridinius asmenis savivaldybių veiklos klausimais,  nagrinėja jų  prašymus ir kreipimusis Vyriausybės atstovui priskirtos kompetencijos ribose;
    5.8. atlieka analitinius tyrimus ir teikia Vyriausybės atstovui pasiūlymus savivaldybių administracinės priežiūros vykdymo, atstovavimo teismuose klausimais;
    5.9.  teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams informaciją Vyriausybės atstovo kompetencijos klausimais;
    5.10.  bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, konsultuoja jas, dalijasi gerąją praktika teisės aktų taikymo savivaldybėse problematikos klausimais;
    5.11.  padeda Vyriausybės atstovui atlikti kitus Savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme nustatytus įgaliojimus;
    5.12. pagal Biuro kompetenciją vykdo kitus Vyriausybės atstovo ir (ar) Įstaigos vadovo pavedimus.

    III. BIURO TEISĖS

        6. Biuras turi teisę:
    6.1. gauti iš Įstaigos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Biurui keliamiems uždaviniams ir numatytoms funkcijoms įgyvendinti;
    6.2. organizuoti pasitarimus ir diskusijas su kitais Įstaigos struktūriniais padaliniais savo kompetencijos klausimams spręsti;
    6.3. esant būtinumui, suderinęs su kitais Vyriausybės atstovais ir Įstaigos vadovu, pasitelkti kitų Įstaigos Biurų valstybės tarnautojus, kad būtų įgyvendinti Biurui keliami uždaviniai ir numatytos funkcijos; 
    6.4. teikti Įstaigos vadovui pasiūlymus dėl Įstaigos veiklos tobulinimo;
    7. Biuras gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių.

    IV. BIURO DARBO ORGANIZAVIMAS

    8. Biuro veikla organizuojama vadovaujantis Vyriausybės kanclerio arba Vyriausybės kancleriui pavedus - Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo patvirtintais metiniais veiklos planais,  Įstaigos nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais ir šiais nuostatais.
     9. Biurui vadovauja Vyriausybės atstovas. 
    10.    Vyriausybės atstovas: 
    10.1. planuoja ir organizuoja Biuro darbą, paskirsto užduotis valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojams), kontroliuoja jų vykdymą;
    10.2. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl Biuro veiklos;
    10.3. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, priemokų skyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo ir darbuotojo pareigas Biure konkurso komisijos darbe;
    10.4. vertina Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą;
    10.5. atlieka kitas su Biuro darbo planavimu, organizavimu ir kontrole susijusias funkcijas.
    11. Vyriausybės atstovą pavaduoja arba laikinai eina Vyriausybės atstovo pareigas, kai Vyriausybės atstovas nepaskirtas, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka paskirtas kitas Vyriausybės atstovas.
    12. Biuro valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš valstybės tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojai – Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, skatina, skiria tarnybines nuobaudas ir įspėjimus apie darbo pareigų pažeidimus, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes Įstaigos vadovas.
    13. Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijas nustato Įstaigos vadovo įsakymu patvirtinti jų pareigybės aprašymai.

    V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    14. Biuras pertvarkomas ar naikinamas, darbo organizavimas keičiamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
    15.    Biuro nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi Įstaigos vadovo įsakymu. 
     

  • Vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės apskrityse biuras
   Tel. , El. p. , Adresas: Danės g. 17, 92117 Klaipėda
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Atsakingas už
   Daiva Kerekeš
   Vyriausybės atstovas Klaipėdos ir Tauragės apskrityse

   VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS 
   VYRIAUSYBĖS ATSTOVO KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKIRTYSE BIURO
   N U O S T A T A I


   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės apskrityse biuras (toliau – Biuras) yra Vyriausybės atstovų įstaigos struktūrinis padalinys.
   2. Savo veikloje Biuras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vyriausybės atstovų įstaigos (toliau – Įstaiga) nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
   3. Biuro nuostatus, pareigybių sąrašą ir aprašymus tvirtina Įstaigos vadovas.

   II. BIURO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

       4. Pagrindinis Biuro uždavinys yra padėti Vyriausybės atstovui Klaipėdos ir Tauragės apskrityse (toliau – Vyriausybės atstovas) įgyvendinti Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu jam suteiktus įgaliojimus ir teises.
       5. Biuras, vykdydamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
   5.1. nagrinėja savivaldybės kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktus teisės aktų projektus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;
   5.2.  nagrinėja savivaldybės administravimo subjektų priimtus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;
   5.3. atlieka patikrinimus, kaip savivaldybių administravimo subjektai įgyvendina įstatymus, vykdo Vyriausybės nutarimus, kitus su įstatymų įgyvendinimu susijusius centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtus teisės aktus (toliau – Vyriausybės nutarimai) ir teikia išvadas apie patikrinimo rezultatus Vyriausybės atstovui;
   5.4.  rengia Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų svarstyti teisės aktų pakeitimo ar panaikinimo klausimus, rašytinių reikalavimų įgyvendinti įstatymus, vykdyti Vyriausybės nutarimus, potvarkių, kuriais sustabdomas savivaldybės administravimo subjektų teisės aktų vykdymas ir sandorių pasirašymas, projektus;
   5.5. Vyriausybės atstovui įgaliojus, atstovauja išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir teismuose, rengia prašymų, pareiškimų, ieškinių ir kitų procesinių dokumentų projektus; 
   5.6. Vyriausybės atstovui įgaliojus, dalyvauja savivaldybės kolegialių administravimo subjektų posėdžiuose ir, kai yra pagrindas, praneša savivaldybės tarybos nariams, kad svarstomi projektai neatitinka įstatymų ar Vyriausybės nutarimų;
   5.7. Vyriausybės atstovo pavedimu priima fizinius ir juridinius asmenis savivaldybių veiklos klausimais,  nagrinėja jų  prašymus ir kreipimusis Vyriausybės atstovui priskirtos kompetencijos ribose;
   5.8. atlieka analitinius tyrimus ir teikia Vyriausybės atstovui pasiūlymus savivaldybių administracinės priežiūros vykdymo, atstovavimo teismuose klausimais;
   5.9.  teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams informaciją Vyriausybės atstovo kompetencijos klausimais;
   5.10.  bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, konsultuoja jas, dalijasi gerąją praktika teisės aktų taikymo savivaldybėse problematikos klausimais;
   5.11.  padeda Vyriausybės atstovui atlikti kitus Savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme nustatytus įgaliojimus;
   5.12. pagal Biuro kompetenciją vykdo kitus Vyriausybės atstovo ir (ar) Įstaigos vadovo pavedimus.

   III. BIURO TEISĖS

       6. Biuras turi teisę:
   6.1. gauti iš Įstaigos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Biurui keliamiems uždaviniams ir numatytoms funkcijoms įgyvendinti;
   6.2. organizuoti pasitarimus ir diskusijas su kitais Įstaigos struktūriniais padaliniais savo kompetencijos klausimams spręsti;
   6.3. esant būtinumui, suderinęs su kitais Vyriausybės atstovais ir Įstaigos vadovu, pasitelkti kitų Įstaigos Biurų valstybės tarnautojus, kad būtų įgyvendinti Biurui keliami uždaviniai ir numatytos funkcijos; 
   6.4. teikti Įstaigos vadovui pasiūlymus dėl Įstaigos veiklos tobulinimo;
   7. Biuras gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių.

   IV. BIURO DARBO ORGANIZAVIMAS

   8. Biuro veikla organizuojama vadovaujantis Vyriausybės kanclerio arba Vyriausybės kancleriui pavedus - Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo patvirtintais metiniais veiklos planais,  Įstaigos nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais ir šiais nuostatais.
    9. Biurui vadovauja Vyriausybės atstovas. 
   10.    Vyriausybės atstovas: 
   10.1. planuoja ir organizuoja Biuro darbą, paskirsto užduotis valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojams), kontroliuoja jų vykdymą;
   10.2. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl Biuro veiklos;
   10.3. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, priemokų skyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo ir darbuotojo pareigas Biure konkurso komisijos darbe;
   10.4. vertina Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą;
   10.5. atlieka kitas su Biuro darbo planavimu, organizavimu ir kontrole susijusias funkcijas.
   11. Vyriausybės atstovą pavaduoja arba laikinai eina Vyriausybės atstovo pareigas, kai Vyriausybės atstovas nepaskirtas, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka paskirtas kitas Vyriausybės atstovas.
   12. Biuro valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš valstybės tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojai – Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, skatina, skiria tarnybines nuobaudas ir įspėjimus apie darbo pareigų pažeidimus, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes Įstaigos vadovas.
   13. Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijas nustato Įstaigos vadovo įsakymu patvirtinti jų pareigybės aprašymai.

   V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   14. Biuras pertvarkomas ar naikinamas, darbo organizavimas keičiamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
   15.    Biuro nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi Įstaigos vadovo įsakymu. 


   _______________________
    

   • Klaipėda
    Tel. , El. p. , Adresas: Danės g. 17, 92117 Klaipėda
    Vardas pavardė
    Pareigos
    Tel.
    Atsakingas už
    Ingrida Sabaliauskienė
    Edita Remizovienė
    Vida Randakevičienė
    Dovilė Ivanauskaitė
    Patarėja

    VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS 
    VYRIAUSYBĖS ATSTOVO KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKIRTYSE BIURO
    N U O S T A T A I


    I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    1. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės apskrityse biuras (toliau – Biuras) yra Vyriausybės atstovų įstaigos struktūrinis padalinys.
    2. Savo veikloje Biuras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vyriausybės atstovų įstaigos (toliau – Įstaiga) nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
    3. Biuro nuostatus, pareigybių sąrašą ir aprašymus tvirtina Įstaigos vadovas.

    II. BIURO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

        4. Pagrindinis Biuro uždavinys yra padėti Vyriausybės atstovui Klaipėdos ir Tauragės apskrityse (toliau – Vyriausybės atstovas) įgyvendinti Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu jam suteiktus įgaliojimus ir teises.
        5. Biuras, vykdydamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
    5.1. nagrinėja savivaldybės kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktus teisės aktų projektus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;
    5.2.  nagrinėja savivaldybės administravimo subjektų priimtus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;
    5.3. atlieka patikrinimus, kaip savivaldybių administravimo subjektai įgyvendina įstatymus, vykdo Vyriausybės nutarimus, kitus su įstatymų įgyvendinimu susijusius centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtus teisės aktus (toliau – Vyriausybės nutarimai) ir teikia išvadas apie patikrinimo rezultatus Vyriausybės atstovui;
    5.4.  rengia Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų svarstyti teisės aktų pakeitimo ar panaikinimo klausimus, rašytinių reikalavimų įgyvendinti įstatymus, vykdyti Vyriausybės nutarimus, potvarkių, kuriais sustabdomas savivaldybės administravimo subjektų teisės aktų vykdymas ir sandorių pasirašymas, projektus;
    5.5. Vyriausybės atstovui įgaliojus, atstovauja išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir teismuose, rengia prašymų, pareiškimų, ieškinių ir kitų procesinių dokumentų projektus; 
    5.6. Vyriausybės atstovui įgaliojus, dalyvauja savivaldybės kolegialių administravimo subjektų posėdžiuose ir, kai yra pagrindas, praneša savivaldybės tarybos nariams, kad svarstomi projektai neatitinka įstatymų ar Vyriausybės nutarimų;
    5.7. Vyriausybės atstovo pavedimu priima fizinius ir juridinius asmenis savivaldybių veiklos klausimais,  nagrinėja jų  prašymus ir kreipimusis Vyriausybės atstovui priskirtos kompetencijos ribose;
    5.8. atlieka analitinius tyrimus ir teikia Vyriausybės atstovui pasiūlymus savivaldybių administracinės priežiūros vykdymo, atstovavimo teismuose klausimais;
    5.9.  teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams informaciją Vyriausybės atstovo kompetencijos klausimais;
    5.10.  bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, konsultuoja jas, dalijasi gerąją praktika teisės aktų taikymo savivaldybėse problematikos klausimais;
    5.11.  padeda Vyriausybės atstovui atlikti kitus Savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme nustatytus įgaliojimus;
    5.12. pagal Biuro kompetenciją vykdo kitus Vyriausybės atstovo ir (ar) Įstaigos vadovo pavedimus.

    III. BIURO TEISĖS

        6. Biuras turi teisę:
    6.1. gauti iš Įstaigos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Biurui keliamiems uždaviniams ir numatytoms funkcijoms įgyvendinti;
    6.2. organizuoti pasitarimus ir diskusijas su kitais Įstaigos struktūriniais padaliniais savo kompetencijos klausimams spręsti;
    6.3. esant būtinumui, suderinęs su kitais Vyriausybės atstovais ir Įstaigos vadovu, pasitelkti kitų Įstaigos Biurų valstybės tarnautojus, kad būtų įgyvendinti Biurui keliami uždaviniai ir numatytos funkcijos; 
    6.4. teikti Įstaigos vadovui pasiūlymus dėl Įstaigos veiklos tobulinimo;
    7. Biuras gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių.

    IV. BIURO DARBO ORGANIZAVIMAS

    8. Biuro veikla organizuojama vadovaujantis Vyriausybės kanclerio arba Vyriausybės kancleriui pavedus - Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo patvirtintais metiniais veiklos planais,  Įstaigos nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais ir šiais nuostatais.
     9. Biurui vadovauja Vyriausybės atstovas. 
    10.    Vyriausybės atstovas: 
    10.1. planuoja ir organizuoja Biuro darbą, paskirsto užduotis valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojams), kontroliuoja jų vykdymą;
    10.2. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl Biuro veiklos;
    10.3. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, priemokų skyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo ir darbuotojo pareigas Biure konkurso komisijos darbe;
    10.4. vertina Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą;
    10.5. atlieka kitas su Biuro darbo planavimu, organizavimu ir kontrole susijusias funkcijas.
    11. Vyriausybės atstovą pavaduoja arba laikinai eina Vyriausybės atstovo pareigas, kai Vyriausybės atstovas nepaskirtas, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka paskirtas kitas Vyriausybės atstovas.
    12. Biuro valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš valstybės tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojai – Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, skatina, skiria tarnybines nuobaudas ir įspėjimus apie darbo pareigų pažeidimus, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes Įstaigos vadovas.
    13. Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijas nustato Įstaigos vadovo įsakymu patvirtinti jų pareigybės aprašymai.

    V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    14. Biuras pertvarkomas ar naikinamas, darbo organizavimas keičiamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
    15.    Biuro nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi Įstaigos vadovo įsakymu. 

   • Tauragė
    Tel. , El. p. , Adresas: Vasario 16-osios g.6, 72258 Tauragė
    Vardas pavardė
    Pareigos
    Tel.
    Atsakingas už
    Rimas Bytautas
    Irena Ričkuvienė
    Inga Šaulienė

    VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS 
    VYRIAUSYBĖS ATSTOVO KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKIRTYSE BIURO
    N U O S T A T A I


    I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    1. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Klaipėdos ir Tauragės apskrityse biuras (toliau – Biuras) yra Vyriausybės atstovų įstaigos struktūrinis padalinys.
    2. Savo veikloje Biuras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vyriausybės atstovų įstaigos (toliau – Įstaiga) nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
    3. Biuro nuostatus, pareigybių sąrašą ir aprašymus tvirtina Įstaigos vadovas.

    II. BIURO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

        4. Pagrindinis Biuro uždavinys yra padėti Vyriausybės atstovui Klaipėdos ir Tauragės apskrityse (toliau – Vyriausybės atstovas) įgyvendinti Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu jam suteiktus įgaliojimus ir teises.
        5. Biuras, vykdydamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
    5.1. nagrinėja savivaldybės kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktus teisės aktų projektus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;
    5.2.  nagrinėja savivaldybės administravimo subjektų priimtus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;
    5.3. atlieka patikrinimus, kaip savivaldybių administravimo subjektai įgyvendina įstatymus, vykdo Vyriausybės nutarimus, kitus su įstatymų įgyvendinimu susijusius centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtus teisės aktus (toliau – Vyriausybės nutarimai) ir teikia išvadas apie patikrinimo rezultatus Vyriausybės atstovui;
    5.4.  rengia Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų svarstyti teisės aktų pakeitimo ar panaikinimo klausimus, rašytinių reikalavimų įgyvendinti įstatymus, vykdyti Vyriausybės nutarimus, potvarkių, kuriais sustabdomas savivaldybės administravimo subjektų teisės aktų vykdymas ir sandorių pasirašymas, projektus;
    5.5. Vyriausybės atstovui įgaliojus, atstovauja išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir teismuose, rengia prašymų, pareiškimų, ieškinių ir kitų procesinių dokumentų projektus; 
    5.6. Vyriausybės atstovui įgaliojus, dalyvauja savivaldybės kolegialių administravimo subjektų posėdžiuose ir, kai yra pagrindas, praneša savivaldybės tarybos nariams, kad svarstomi projektai neatitinka įstatymų ar Vyriausybės nutarimų;
    5.7. Vyriausybės atstovo pavedimu priima fizinius ir juridinius asmenis savivaldybių veiklos klausimais,  nagrinėja jų  prašymus ir kreipimusis Vyriausybės atstovui priskirtos kompetencijos ribose;
    5.8. atlieka analitinius tyrimus ir teikia Vyriausybės atstovui pasiūlymus savivaldybių administracinės priežiūros vykdymo, atstovavimo teismuose klausimais;
    5.9.  teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams informaciją Vyriausybės atstovo kompetencijos klausimais;
    5.10.  bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, konsultuoja jas, dalijasi gerąją praktika teisės aktų taikymo savivaldybėse problematikos klausimais;
    5.11.  padeda Vyriausybės atstovui atlikti kitus Savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme nustatytus įgaliojimus;
    5.12. pagal Biuro kompetenciją vykdo kitus Vyriausybės atstovo ir (ar) Įstaigos vadovo pavedimus.

    III. BIURO TEISĖS

        6. Biuras turi teisę:
    6.1. gauti iš Įstaigos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Biurui keliamiems uždaviniams ir numatytoms funkcijoms įgyvendinti;
    6.2. organizuoti pasitarimus ir diskusijas su kitais Įstaigos struktūriniais padaliniais savo kompetencijos klausimams spręsti;
    6.3. esant būtinumui, suderinęs su kitais Vyriausybės atstovais ir Įstaigos vadovu, pasitelkti kitų Įstaigos Biurų valstybės tarnautojus, kad būtų įgyvendinti Biurui keliami uždaviniai ir numatytos funkcijos; 
    6.4. teikti Įstaigos vadovui pasiūlymus dėl Įstaigos veiklos tobulinimo;
    7. Biuras gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių.

    IV. BIURO DARBO ORGANIZAVIMAS

    8. Biuro veikla organizuojama vadovaujantis Vyriausybės kanclerio arba Vyriausybės kancleriui pavedus - Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo patvirtintais metiniais veiklos planais,  Įstaigos nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais ir šiais nuostatais.
     9. Biurui vadovauja Vyriausybės atstovas. 
    10.    Vyriausybės atstovas: 
    10.1. planuoja ir organizuoja Biuro darbą, paskirsto užduotis valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojams), kontroliuoja jų vykdymą;
    10.2. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl Biuro veiklos;
    10.3. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, priemokų skyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo ir darbuotojo pareigas Biure konkurso komisijos darbe;
    10.4. vertina Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą;
    10.5. atlieka kitas su Biuro darbo planavimu, organizavimu ir kontrole susijusias funkcijas.
    11. Vyriausybės atstovą pavaduoja arba laikinai eina Vyriausybės atstovo pareigas, kai Vyriausybės atstovas nepaskirtas, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka paskirtas kitas Vyriausybės atstovas.
    12. Biuro valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš valstybės tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojai – Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, skatina, skiria tarnybines nuobaudas ir įspėjimus apie darbo pareigų pažeidimus, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes Įstaigos vadovas.
    13. Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijas nustato Įstaigos vadovo įsakymu patvirtinti jų pareigybės aprašymai.

    V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    14. Biuras pertvarkomas ar naikinamas, darbo organizavimas keičiamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
    15.    Biuro nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi Įstaigos vadovo įsakymu. 

  • Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse biuras
   Tel. , El. p.
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Atsakingas už
   Rimvydas Pilibaitis
   Vyriausybės atstovas Šiaulių ir Telšių apskrityse

   VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS

   VYRIAUSYBĖS ATSTOVO ŠIAULIŲ IR TELŠIŲ APSKRITYSE BIURO

   N U O S T A T A I

    

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse biuras (toliau – Biuras) yra Vyriausybės atstovų įstaigos struktūrinis padalinys.

   2. Savo veikloje Biuras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vyriausybės atstovų įstaigos (toliau – Įstaiga) nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   3. Biuro nuostatus, pareigybių sąrašą ir aprašymus tvirtina Įstaigos vadovas.

    

   II. BIURO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Pagrindinis Biuro uždavinys yra padėti Vyriausybės atstovui Šiaulių ir Telšių apskrityse (toliau – Vyriausybės atstovas) įgyvendinti Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu jam suteiktus įgaliojimus ir teises.

   5. Biuras, vykdydamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   5.1. nagrinėja savivaldybės kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktus teisės aktų projektus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;

   5.2.  nagrinėja savivaldybės administravimo subjektų priimtus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;

   5.3. atlieka patikrinimus, kaip savivaldybių administravimo subjektai įgyvendina įstatymus, vykdo Vyriausybės nutarimus, kitus su įstatymų įgyvendinimu susijusius centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtus teisės aktus (toliau – Vyriausybės nutarimai) ir teikia išvadas apie patikrinimo rezultatus Vyriausybės atstovui;

   5.4.  rengia Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų svarstyti teisės aktų pakeitimo ar panaikinimo klausimus, rašytinių reikalavimų įgyvendinti įstatymus, vykdyti Vyriausybės nutarimus, potvarkių, kuriais sustabdomas savivaldybės administravimo subjektų teisės aktų vykdymas ir sandorių pasirašymas, projektus;

   5.5. Vyriausybės atstovui įgaliojus, atstovauja išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir teismuose, rengia prašymų, pareiškimų, ieškinių ir kitų procesinių dokumentų projektus;

   5.6. Vyriausybės atstovui įgaliojus, dalyvauja savivaldybės kolegialių administravimo subjektų posėdžiuose ir, kai yra pagrindas, praneša savivaldybės tarybos nariams, kad svarstomi projektai neatitinka įstatymų ar Vyriausybės nutarimų;

   5.7. Vyriausybės atstovo pavedimu priima fizinius ir juridinius asmenis savivaldybių veiklos klausimais,  nagrinėja jų  prašymus ir kreipimusis Vyriausybės atstovui priskirtos kompetencijos ribose;

   5.8. atlieka analitinius tyrimus ir teikia Vyriausybės atstovui pasiūlymus savivaldybių administracinės priežiūros vykdymo, atstovavimo teismuose klausimais;

   5.9.  teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams informaciją Vyriausybės atstovo kompetencijos klausimais;

   5.10.  bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, konsultuoja jas, dalijasi gerąją praktika teisės aktų taikymo savivaldybėse problematikos klausimais;

   5.11.  padeda Vyriausybės atstovui atlikti kitus Savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme nustatytus įgaliojimus;

   5.12. pagal Biuro kompetenciją vykdo kitus Vyriausybės atstovo ir (ar) Įstaigos vadovo pavedimus.

    

   III. BIURO TEISĖS

   6. Biuras turi teisę:

   6.1. gauti iš Įstaigos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Biurui keliamiems uždaviniams ir numatytoms funkcijoms įgyvendinti;

   6.2. organizuoti pasitarimus ir diskusijas su kitais Įstaigos struktūriniais padaliniais savo kompetencijos klausimams spręsti;

   6.3. esant būtinumui, suderinęs su kitais Vyriausybės atstovais ir Įstaigos vadovu, pasitelkti kitų Įstaigos Biurų valstybės tarnautojus, kad būtų įgyvendinti Biurui keliami uždaviniai ir numatytos funkcijos;

   6.4. teikti Įstaigos vadovui pasiūlymus dėl Įstaigos veiklos tobulinimo;

   7. Biuras gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių.

    

   IV. BIURO DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   8. Biuro veikla organizuojama vadovaujantis Vyriausybės kanclerio arba Vyriausybės kancleriui pavedus - Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo patvirtintais metiniais veiklos planais,  Įstaigos nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais ir šiais nuostatais.

    9. Biurui vadovauja Vyriausybės atstovas.

   10. Vyriausybės atstovas:

   10.1. planuoja ir organizuoja Biuro darbą, paskirsto užduotis valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojams), kontroliuoja jų vykdymą;

   10.2. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl Biuro veiklos;

   10.3. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, priemokų skyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo ir darbuotojo pareigas Biure konkurso komisijos darbe;

   10.4. vertina Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą;

   10.5. atlieka kitas su Biuro darbo planavimu, organizavimu ir kontrole susijusias funkcijas.

   11. Vyriausybės atstovą pavaduoja arba laikinai eina Vyriausybės atstovo pareigas, kai Vyriausybės atstovas nepaskirtas, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka paskirtas kitas Vyriausybės atstovas.

   12. Biuro valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš valstybės tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojai – Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, skatina, skiria tarnybines nuobaudas ir įspėjimus apie darbo pareigų pažeidimus, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes Įstaigos vadovas.

   13. Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijas nustato Įstaigos vadovo įsakymu patvirtinti jų pareigybės aprašymai.

    

   V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   14. Biuras pertvarkomas ar naikinamas, darbo organizavimas keičiamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   15. Biuro nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi Įstaigos vadovo įsakymu.

    

    

   _______________________

   • Šiauliai
    Tel. , El. p. , Adresas: Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai
    Vardas pavardė
    Pareigos
    Tel.
    Atsakingas už
    dr. Violeta Kiurienė
    Asta Jasiūnienė
    Jūratė Šimkuvienė
    Laima Dagienė

    VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS

    VYRIAUSYBĖS ATSTOVO ŠIAULIŲ IR TELŠIŲ APSKRITYSE BIURO

    N U O S T A T A I

    I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    1. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse biuras (toliau – Biuras) yra Vyriausybės atstovų įstaigos struktūrinis padalinys.

    2. Savo veikloje Biuras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vyriausybės atstovų įstaigos (toliau – Įstaiga) nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

    3. Biuro nuostatus, pareigybių sąrašą ir aprašymus tvirtina Įstaigos vadovas.

    II. BIURO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    4. Pagrindinis Biuro uždavinys yra padėti Vyriausybės atstovui Šiaulių ir Telšių apskrityse (toliau – Vyriausybės atstovas) įgyvendinti Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu jam suteiktus įgaliojimus ir teises.

    5. Biuras, vykdydamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

    5.1. nagrinėja savivaldybės kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktus teisės aktų projektus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;

    5.2.  nagrinėja savivaldybės administravimo subjektų priimtus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;

    5.3. atlieka patikrinimus, kaip savivaldybių administravimo subjektai įgyvendina įstatymus, vykdo Vyriausybės nutarimus, kitus su įstatymų įgyvendinimu susijusius centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtus teisės aktus (toliau – Vyriausybės nutarimai) ir teikia išvadas apie patikrinimo rezultatus Vyriausybės atstovui;

    5.4.  rengia Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų svarstyti teisės aktų pakeitimo ar panaikinimo klausimus, rašytinių reikalavimų įgyvendinti įstatymus, vykdyti Vyriausybės nutarimus, potvarkių, kuriais sustabdomas savivaldybės administravimo subjektų teisės aktų vykdymas ir sandorių pasirašymas, projektus;

    5.5. Vyriausybės atstovui įgaliojus, atstovauja išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir teismuose, rengia prašymų, pareiškimų, ieškinių ir kitų procesinių dokumentų projektus;

    5.6. Vyriausybės atstovui įgaliojus, dalyvauja savivaldybės kolegialių administravimo subjektų posėdžiuose ir, kai yra pagrindas, praneša savivaldybės tarybos nariams, kad svarstomi projektai neatitinka įstatymų ar Vyriausybės nutarimų;

    5.7. Vyriausybės atstovo pavedimu priima fizinius ir juridinius asmenis savivaldybių veiklos klausimais,  nagrinėja jų  prašymus ir kreipimusis Vyriausybės atstovui priskirtos kompetencijos ribose;

    5.8. atlieka analitinius tyrimus ir teikia Vyriausybės atstovui pasiūlymus savivaldybių administracinės priežiūros vykdymo, atstovavimo teismuose klausimais;

    5.9.  teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams informaciją Vyriausybės atstovo kompetencijos klausimais;

    5.10.  bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, konsultuoja jas, dalijasi gerąją praktika teisės aktų taikymo savivaldybėse problematikos klausimais;

    5.11.  padeda Vyriausybės atstovui atlikti kitus Savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme nustatytus įgaliojimus;

    5.12. pagal Biuro kompetenciją vykdo kitus Vyriausybės atstovo ir (ar) Įstaigos vadovo pavedimus.

    III. BIURO TEISĖS

    6. Biuras turi teisę:

    6.1. gauti iš Įstaigos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Biurui keliamiems uždaviniams ir numatytoms funkcijoms įgyvendinti;

    6.2. organizuoti pasitarimus ir diskusijas su kitais Įstaigos struktūriniais padaliniais savo kompetencijos klausimams spręsti;

    6.3. esant būtinumui, suderinęs su kitais Vyriausybės atstovais ir Įstaigos vadovu, pasitelkti kitų Įstaigos Biurų valstybės tarnautojus, kad būtų įgyvendinti Biurui keliami uždaviniai ir numatytos funkcijos;

    6.4. teikti Įstaigos vadovui pasiūlymus dėl Įstaigos veiklos tobulinimo;

    7. Biuras gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių.

    IV. BIURO DARBO ORGANIZAVIMAS

    8. Biuro veikla organizuojama vadovaujantis Vyriausybės kanclerio arba Vyriausybės kancleriui pavedus - Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo patvirtintais metiniais veiklos planais,  Įstaigos nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais ir šiais nuostatais.

     9. Biurui vadovauja Vyriausybės atstovas.

    10. Vyriausybės atstovas:

    10.1. planuoja ir organizuoja Biuro darbą, paskirsto užduotis valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojams), kontroliuoja jų vykdymą;

    10.2. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl Biuro veiklos;

    10.3. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, priemokų skyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo ir darbuotojo pareigas Biure konkurso komisijos darbe;

    10.4. vertina Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą;

    10.5. atlieka kitas su Biuro darbo planavimu, organizavimu ir kontrole susijusias funkcijas.

    11. Vyriausybės atstovą pavaduoja arba laikinai eina Vyriausybės atstovo pareigas, kai Vyriausybės atstovas nepaskirtas, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka paskirtas kitas Vyriausybės atstovas.

    12. Biuro valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš valstybės tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojai – Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, skatina, skiria tarnybines nuobaudas ir įspėjimus apie darbo pareigų pažeidimus, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes Įstaigos vadovas.

    13. Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijas nustato Įstaigos vadovo įsakymu patvirtinti jų pareigybės aprašymai.

    V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    14. Biuras pertvarkomas ar naikinamas, darbo organizavimas keičiamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

    15. Biuro nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi Įstaigos vadovo įsakymu.

    _______________________

   • Telšiai
    Tel. , El. p. , Adresas: Respublikos g. 32, 87333 Telšiai
    Vardas pavardė
    Pareigos
    Tel.
    Atsakingas už
    Loreta Bagdonavičienė
    Salomėja Antanavičienė
    Remigijus Macas

    VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS

    VYRIAUSYBĖS ATSTOVO ŠIAULIŲ IR TELŠIŲ APSKRITYSE BIURO

    N U O S T A T A I

    I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    1. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse biuras (toliau – Biuras) yra Vyriausybės atstovų įstaigos struktūrinis padalinys.

    2. Savo veikloje Biuras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vyriausybės atstovų įstaigos (toliau – Įstaiga) nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

    3. Biuro nuostatus, pareigybių sąrašą ir aprašymus tvirtina Įstaigos vadovas.

    II. BIURO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    4. Pagrindinis Biuro uždavinys yra padėti Vyriausybės atstovui Šiaulių ir Telšių apskrityse (toliau – Vyriausybės atstovas) įgyvendinti Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu jam suteiktus įgaliojimus ir teises.

    5. Biuras, vykdydamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

    5.1. nagrinėja savivaldybės kolegialiems administravimo subjektams priimti pateiktus teisės aktų projektus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;

    5.2.  nagrinėja savivaldybės administravimo subjektų priimtus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;

    5.3. atlieka patikrinimus, kaip savivaldybių administravimo subjektai įgyvendina įstatymus, vykdo Vyriausybės nutarimus, kitus su įstatymų įgyvendinimu susijusius centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtus teisės aktus (toliau – Vyriausybės nutarimai) ir teikia išvadas apie patikrinimo rezultatus Vyriausybės atstovui;

    5.4.  rengia Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų svarstyti teisės aktų pakeitimo ar panaikinimo klausimus, rašytinių reikalavimų įgyvendinti įstatymus, vykdyti Vyriausybės nutarimus, potvarkių, kuriais sustabdomas savivaldybės administravimo subjektų teisės aktų vykdymas ir sandorių pasirašymas, projektus;

    5.5. Vyriausybės atstovui įgaliojus, atstovauja išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir teismuose, rengia prašymų, pareiškimų, ieškinių ir kitų procesinių dokumentų projektus;

    5.6. Vyriausybės atstovui įgaliojus, dalyvauja savivaldybės kolegialių administravimo subjektų posėdžiuose ir, kai yra pagrindas, praneša savivaldybės tarybos nariams, kad svarstomi projektai neatitinka įstatymų ar Vyriausybės nutarimų;

    5.7. Vyriausybės atstovo pavedimu priima fizinius ir juridinius asmenis savivaldybių veiklos klausimais,  nagrinėja jų  prašymus ir kreipimusis Vyriausybės atstovui priskirtos kompetencijos ribose;

    5.8. atlieka analitinius tyrimus ir teikia Vyriausybės atstovui pasiūlymus savivaldybių administracinės priežiūros vykdymo, atstovavimo teismuose klausimais;

    5.9.  teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams informaciją Vyriausybės atstovo kompetencijos klausimais;

    5.10.  bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, konsultuoja jas, dalijasi gerąją praktika teisės aktų taikymo savivaldybėse problematikos klausimais;

    5.11.  padeda Vyriausybės atstovui atlikti kitus Savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme nustatytus įgaliojimus;

    5.12. pagal Biuro kompetenciją vykdo kitus Vyriausybės atstovo ir (ar) Įstaigos vadovo pavedimus.

    III. BIURO TEISĖS

    6. Biuras turi teisę:

    6.1. gauti iš Įstaigos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Biurui keliamiems uždaviniams ir numatytoms funkcijoms įgyvendinti;

    6.2. organizuoti pasitarimus ir diskusijas su kitais Įstaigos struktūriniais padaliniais savo kompetencijos klausimams spręsti;

    6.3. esant būtinumui, suderinęs su kitais Vyriausybės atstovais ir Įstaigos vadovu, pasitelkti kitų Įstaigos Biurų valstybės tarnautojus, kad būtų įgyvendinti Biurui keliami uždaviniai ir numatytos funkcijos;

    6.4. teikti Įstaigos vadovui pasiūlymus dėl Įstaigos veiklos tobulinimo;

    7. Biuras gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių.

    IV. BIURO DARBO ORGANIZAVIMAS

    8. Biuro veikla organizuojama vadovaujantis Vyriausybės kanclerio arba Vyriausybės kancleriui pavedus - Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo patvirtintais metiniais veiklos planais,  Įstaigos nuostatais, Įstaigos darbo reglamentu, Įstaigos vadovo įsakymais ir šiais nuostatais.

     9. Biurui vadovauja Vyriausybės atstovas.

    10. Vyriausybės atstovas:

    10.1. planuoja ir organizuoja Biuro darbą, paskirsto užduotis valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojams), kontroliuoja jų vykdymą;

    10.2. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl Biuro veiklos;

    10.3. teikia Įstaigos vadovui siūlymus dėl Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, priemokų skyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo ir darbuotojo pareigas Biure konkurso komisijos darbe;

    10.4. vertina Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą;

    10.5. atlieka kitas su Biuro darbo planavimu, organizavimu ir kontrole susijusias funkcijas.

    11. Vyriausybės atstovą pavaduoja arba laikinai eina Vyriausybės atstovo pareigas, kai Vyriausybės atstovas nepaskirtas, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka paskirtas kitas Vyriausybės atstovas.

    12. Biuro valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš valstybės tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, o darbuotojai – Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, skatina, skiria tarnybines nuobaudas ir įspėjimus apie darbo pareigų pažeidimus, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes Įstaigos vadovas.

    13. Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijas nustato Įstaigos vadovo įsakymu patvirtinti jų pareigybės aprašymai.

    V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    14. Biuras pertvarkomas ar naikinamas, darbo organizavimas keičiamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

    15. Biuro nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi Įstaigos vadovo įsakymu.

    _______________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-04-14