Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 

 

 

 

 

 

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

1. Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.

2. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

3. Į apskaitą įtraukia bylas arba prireikus koordinuoja bylų apskaitą.

4. Organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą arba prireikus koordinuoja archyvinių dokumentų saugojimo ir naudojimo organizavimą.

5. Rengia dokumentacijos planą ir registrų sąrašą arba prireikus koordinuoja dokumentacijos planų ir registrų sąrašų rengimą.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.

7. Ruošia ir perduoda dokumentus valstybės archyvui arba prireikus koordinuoja dokumentų valstybės archyvui ruošimą ir perdavimą.

8. Atlieka išankstinę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės finansų kontrolės atlikimą.

9. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.

11. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

12. Atlieka pirminę turto apskaitą arba prireikus koordinuoja pirminės turto apskaitos atlikimą ir dalyvauja atliekant turto inventorizaciją.

13. Vertina turto tinkamumą naudoti, organizuoja turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą arba prireikus koordinuoja turto tinkamumo naudoti vertinimą, nurašymo, išardymo ir likvidavimo organizavimą.

14. Vykdo turto priežiūrą arba prireikus koordinuoja turto priežiūros vykdymą.

 

15. Vykdo reikalingų prekių, paslaugų ar darbų Mažos vertės viešuosius pirkimus.

16. Atsako už Įstaigos patalpų, esančių Klaipėdoje, priešgaisrinės būklės kontrolę, priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams užtikrinti vykdymą.

17. Padeda Vyriausybės atstovui rengti metinę veiklos ataskaitą bei rengia Įstaigos metinio veiklos plano priemonių vykdymo ataskaitą.

18. Perduoda Įstaigos tinklapį ir intranetą administruojančiam darbuotojui Įstaigos tinklapyje ar intranete reikalingą skelbti informaciją apie Vyriausybės atstovo veiklą.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – teisė;

1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – teisės srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – 1 metai.