Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

1. Apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka pirminę turto apskaitą arba prireikus koordinuoja pirminės turto apskaitos atlikimą ir dalyvauja atliekant turto inventorizaciją.

3. Organizuoja turto naudojimą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo organizavimą.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais.

5. Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą.

6. Vertina turto tinkamumą naudoti, organizuoja turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą arba prireikus koordinuoja turto tinkamumo naudoti vertinimą, nurašymo, išardymo ir likvidavimo organizavimą.

7. Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.

8. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

9. Organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą arba prireikus koordinuoja archyvinių dokumentų saugojimo ir naudojimo organizavimą.

10. Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.

12. Ruošia ir perduoda dokumentus valstybės archyvui arba prireikus koordinuoja dokumentų valstybės archyvui ruošimą ir perdavimą.

 

13. Vykdo tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo kontrolę.

14. Padeda Vyriausybės atstovui rengti metinę veiklos ataskaitą bei teikia Įstaigos metinio veiklos plano priemonių vykdymo ataskaitoms parengti reikalingus dokumentus.

15. Vykdo reikalingų prekių, paslaugų ar darbų Mažos vertės viešuosius pirkimus bei rengia prekių nurašymo, paslaugų ir darbų atlikimo aktus ir teikia juos tvirtinti Įstaigos vadovui.

16. Atsako už Įstaigos patalpų, esančių Kaune, priešgaisrinės būklės kontrolę, priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams užtikrinti vykdymą.

17. Perduoda Įstaigos tinklapį ir intranetą administruojančiam darbuotojui Įstaigos tinklapyje ar intranete reikalingą skelbti informaciją apie Vyriausybės atstovo veiklą.

 

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – vadyba (arba);

1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba).