Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

1. Skyriaus veiklos priežiūra.

2. Skyriaus veiklos planavimas ir organizavimas.

3. Informacinių technologijų diegimas, priežiūra, plėtra ir saugumas.

4. Personalo valdymas ir organizavimas.

5. Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas.

6. Įstaigos dokumentų valdymas ir organizavimas.

7. Įstaigos turto valdymas ir priežiūra.

8. Informacijos apie įstaigos veiklą skleidimas ir plėtojimas.

9. Įstaigos korupcijos prevencijos vykdymas ir kontrolė.

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

 

10. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

11. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

12. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

13. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

14. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

15. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

17. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

18. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

19. Įgyvendina skyriaus nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas.

20. Koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą arba prireikus planuoja viešuosius pirkimus, koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia su jų planavimu susijusius dokumentus.

21. Koordinuoja viešųjų pirkimų dokumentų rengimą ir prireikus rengia viešųjų pirkimų dokumentus.

22. Atlieka pirkimų organizatoriaus funkcijas.

23. Atlieka informacinių sistemų saugos įgaliotinio funkcijas.

24. Padeda įstaigos vadovui valdyti personalą su darbo ir tarnybos santykiais susijusiais klausimais.

25. Koordinuoja kompiuterizuotų darbo vietų racionalų paskirstymą, įvertina ir teikia pasiūlymus joms gerinti, organizuoja programinės ir kompiuterinės įrangos įsigijimą bei nurašymą, organizuoja kompiuterinės įrangos priežiūrą, nepertraukiamą kompiuterių tinklo funkcionavimą, informacinių sistemų, duomenų bazių veikimą ir užtikrina jų saugumą bei atlieka kontrolę.

26. Atlieka už Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo atsakingo asmens funkcijas.

27. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

28. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

28.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

28.2. studijų kryptis – teisė (arba);

28.3. studijų kryptis – vadyba (arba);

28.4. studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba:

28.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

28.6. darbo patirtis – teisės srityje;

28.7. darbo patirties trukmė – 5 metai.